Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

ET-ryhmien luonteesta johtuen – ryhmissä voi olla eri-ikäisiä oppilaita - ei ole aina mahdollista tai tarkoituksenmukaista sitoa tiettyjä sisältöjä tiukasti tietyille vuosiluokille. Olennaista on, että jokainen oppilas saa opetusta kaikista keskeisistä sisällöistä peruskoulun aikana.

S1 Katsomus ja kulttuuri

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin.

Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön.

Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Kaikki luokat

7-9

Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Seurataan katsomuksen ja kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa

S2 Etiikan perusteita

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.

Kaikki luokat

7-9

Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Sisällöt vuosiluokittain

7.lk

8. lk

9. lk

Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.

Kaikki luokat

7-9

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Elämänkatsomustiedon tavoitteet 7-9

Samoja tavoitteita toteutetaan kaikilla yläkoulun vuosiluokilla oppilaan ikätaso huomioiden.

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain maailmanperintökohteita.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin.

Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin, esimerkiksi huomioiden soveltuvin osin maailmanperintöohjelmaa.

Oppilas perehtyy Unescon maailmanperintöohjelmaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tunnistaa lukuvuonna käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteitä.

Oppilas tutustuu uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteisiin.

Oppilas arvioi uskonnollista ajattelua ja antaa esimerkkejä uskontokritiikistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu katsomusvapauden toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.

Oppilas tuntee katsomusvapauden ihmisoikeutena ja osaa antaa esimerkkejä sen turvaamisesta ja loukkauksista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Katsomusvapauden merkityksen hahmottaminen

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien asiasisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien ainesisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien ainesisältöjen näkökulmasta. Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Katsomuksellisten valintojen perusteiden tarkastelu

Tavoite:

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

7lk

8lk

9lk

Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun merkitystä.

Oppilas hahmottaa maailman moninaisuutta ja yhdenvertaisen kohtelun merkitystä. Syvennetään 7. luokalla opittua.

Oppilas ymmärtää maailman moninaisuutta ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien uskontojen eettisiä ulottuvuuksia.

Oppilas huomaa eettisiä ulottuvuuksia elämässään ja ympäristössään ja kehittää eettistä ajatteluaan. Oppilas harjoittelee käyttämään eettistä käsitteistöä.

Oppilas osaa tulkita eettisiä ulottuvuuksia elämässään ja ympäristössään eettistä käsitteistöä käyttäen. Oppilas kehittää edelleen eettistä ajatteluaan. Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisen ajattelun taidot

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

Oppilas pohtii omia valintojaan ja niiden vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

Oppilas osaa nimetä ja tarkastella luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä sekä kestävän elämäntavan merkitystä. Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen

Tavoite:

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja eettiseen perustaan. Oppilas havainnoi lukuvuonna käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.

Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja eettiseen perustaan.

Oppilas tuntee ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitystä ja eettistä perustaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisen ajattelun taidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä