A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 6.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 6.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 6.luokalla

T1 Oppilas tiedostaa opiskeltavan kielen aseman maailmassa ja tietää, mihin kielikuntaan kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, millaisia kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 Oppilas osaa arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä muita ihmisiä ja heidän kieli- ja kulttuuritaustaansa ilman ennakkoasenteita.

T3 Oppilas osaa verrata opiskeltavan kielen rakenteita ja sanastoa äidinkieleensä ja muihin osaamiinsa kieliin.

T4 Oppilas osaa kertoa, mistä voi löytää opiskeltavaa kieltä sisältävää aineistoa.

T5 Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita. Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen kannustavassa ilmapiirissä keskittyen viestin perillesaattamiseen.

T6 Oppilas osaa asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen käyttäen itselleen sopivia kielenoppimismenetelmiä ja -tyylejä, esim. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilas osaa arvioida omaa kielenopiskeluaan ja kielitaitoaan.

T7 Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan sekä suullisesti että kirjallisesti yksinkertaisissa viestintätilanteissa.

T8 Oppilas osaa viestiä ja reagoida yksinkertaisilla ilmauksilla ja pienillä eleillä sekä äännähdyksillä, vaikka joutuukin pyytämään selvennystä tai toistoa.

T9 Oppilas osaa toimia kohteliaasti arkielämän sosiaalisissa tilanteissa

T10 Oppilas ymmärtää rakenteellisesti ja sanastollisesti tuttua ja kiinnostavaa kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 Oppilas osaa kertoa yksinkertaisilla ilmauksilla sekä suullisesti että kirjallisesti tutuista ja itselleen tärkeistä asioista perusrakenteet halliten. Hän osaa myös ääntämisen perusteet.

Opetuksen sisällöt:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tarkastellaan kielen ja kulttuurin merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Syvennetään käsitystä omasta kieli- ja kulttuuritaustasta. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan sanojen lainautumista kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä