A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 4.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 4.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 4.luokalla

T1 Oppilas tutustuu opiskeltavaan kieleen ja kulttuuriin sekä kielen asemaan maailman kielten joukossa.

T2 Oppilas hahmottaa oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin kulttuureihin ja arvostaa muita kulttuuri- ja kieliryhmiä ilman ennakkoluuloja.

T3 Oppilas tutustuu äidinkielensä, opiskeltavan kielen ja muiden osaamiensa kielten välisiin yhteneväisyyksiin ja eroihin.

T4 Oppilas tutustuu oman kielitaitonsa tasoiseen aineistoon.

T5 Oppilas harjoittelee opiskeltavaa kieltä esim. parin kanssa tai pienissä ryhmissä rohkaistuen käyttämään kielitaitoaan eri tilanteissa ja kannustamaan myös muita rohkeaan kielenkäyttöön.

T6 Oppilas tutustuu eri kielenoppimistyyleihin ja harjaantuu löytämään itselleen sopivat tavat oppia kieltä. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna kielen opiskelussa.

T7 Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista viestintää käyttäen eri viestintäkanavia.

T8 Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja viestinnällisiä reagointitapoja.

T9 Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen kohteliaisiin ilmauksiin.

T10 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjallisiin teksteihin.

T11 Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivia suullisia ja kirjallisia tehtäviä ja tutustuu opiskeltavan kielen ääntämiseen ja perusrakenteisiin.

Opetuksen sisällöt:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen muodossa.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä