A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 5.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 5.luokalla

A2-kielen tavoitteet ja sisällöt 5.luokalla

T1 Opiskeltavan kielen ja kulttuurin tuntemus laajenee.

T2 Oppilaan ennakkoluuloton suhtautuminen maailman eri kulttuureihin syvenee.

T3 Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

T4 Oppilas harjoittelee oman kielitaitonsa tasoisen aineiston etsimistä.

T5 Oppilas harjoittelee opiskeltavaa kieltä esim. parin kanssa tai pienissä ryhmissä rohkaistuen käyttämään kielitaitoaan eri tilanteissa ja kannustamaan myös muita rohkeaan kielenkäyttöön. Syvennetään 4. luokan tavoitteita.

T6 Oppilas tutustuu eri kielenoppimistyyleihin ja harjaantuu löytämään itselleen sopivat tavat oppia kieltä. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna kielen opiskelussa. Oppilas syventää 4. luokalla harjoiteltuja taitoja.

T7 Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista viestintää käyttäen eri viestintäkanavia. Oppilaan vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa syvenevät.

T8 Oppilas oppii lisää viestinnällisiä taitoja.

T9 Oppilas harjoittelee kohteliaita ilmauksia erilaisissa tilanteissa.

T10 Oppilas harjoittelee tulkitsemaan omaan ikä- ja taitotasoonsa sopivia tekstejä.

T11 Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivia suullisia ja kirjallisia tehtäviä kiinnittäen huomiota opiskeltavan kielen ääntämiseen ja perusrakenteisiin.

Opetuksen sisällöt:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tarkastellaan kielen ja kulttuurin merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan sanojen lainautumista kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä