A2-kieli Joensuun seudulla

A2-kielen opetuksen tavoitteet

A2 -kieli (4-6 lk)

Opetuksen tavoite:

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu opiskeltavaan kieleen ja kulttuuriin sekä kielen asemaan maailman kielten joukossa.

Opiskeltavan kielen ja kulttuurin tuntemus laajenee.

Oppilas tiedostaa opiskeltavan kielen aseman maailmassa ja tietää, mihin kielikuntaan kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, millaisia kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Opetuksen tavoite:

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas hahmottaa oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin kulttuureihin ja arvostaa muita kulttuuri- ja kieliryhmiä ilman ennakkoluuloja.

Oppilaan ennakkoluuloton suhtautuminen maailman eri kulttuureihin syvenee.

Oppilas osaa arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä muita ihmisiä ja heidän kieli- ja kulttuuritaustaansa ilman ennakkoasenteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Opetuksen tavoite:

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu äidinkielensä, opiskeltavan kielen ja muiden osaamiensa kielten välisiin yhteneväisyyksiin ja eroihin.

Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

Oppilas osaa verrata opiskeltavan kielen rakenteita ja sanastoa äidinkieleensä ja muihin osaamiinsa kieliin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu oman kielitaitonsa tasoiseen aineistoon.

Oppilas harjoittelee oman kielitaitonsa tasoisen aineiston etsimistä.

Oppilas osaa kertoa, mistä voi löytää opiskeltavaa kieltä sisältävää aineistoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Opetuksen tavoite:

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee opiskeltavaa kieltä esim. parin kanssa tai pienissä ryhmissä rohkaistuen käyttämään kielitaitoaan eri tilanteissa ja kannustamaan myös muita rohkeaan kielenkäyttöön.

Syvennetään 4. luokan tavoitteita.

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita. Oppilas osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen kannustavassa ilmapiirissä keskittyen viestin perillesaattamiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu eri kielenoppimistyyleihin ja harjaantuu löytämään itselleen sopivat tavat oppia kieltä. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna kielen opiskelussa.

Oppilas syventää 4. luokalla harjoiteltuja taitoja.

Oppilas osaa asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen käyttäen itselleen sopivia kielenoppimismenetelmiä ja -tyylejä, esim. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilas osaa arvioida omaa kielenopiskeluaan ja kielitaitoaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Opetuksen tavoite:

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista viestintää käyttäen eri viestintäkanavia.

Oppilaan vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa syvenevät.

Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan sekä suullisesti että kirjallisesti yksinkertaisissa viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Opetuksen tavoite:

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja viestinnällisiä reagointitapoja.

Oppilas oppii lisää viestinnällisiä taitoja.

Oppilas osaa viestiä ja reagoida yksinkertaisilla ilmauksilla ja pienillä eleillä sekä äännähdyksillä, vaikka joutuukin pyytämään selvennystä tai toistoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

Opetuksen tavoite:

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen kohteliaisiin ilmauksiin.

Oppilas harjoittelee kohteliaita ilmauksia erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa toimia kohteliaasti arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Opetuksen tavoite:

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjallisiin teksteihin.

Oppilas harjoittelee tulkitsemaan omaan ikä- ja taitotasoonsa sopivia tekstejä.

Oppilas ymmärtää rakenteellisesti ja sanastollisesti tuttua ja kiinnostavaa kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

Opetuksen tavoite:

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivia suullisia ja kirjallisia tehtäviä ja tutustuu opiskeltavan kielen ääntämiseen ja perusrakenteisiin.

Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivia suullisia ja kirjallisia tehtäviä kiinnittäen huomiota opiskeltavan kielen ääntämiseen ja perusrakenteisiin.

Oppilas osaa kertoa yksinkertaisilla ilmauksilla sekä suullisesti että kirjallisesti tutuista ja itselleen tärkeistä asioista perusrakenteet halliten. Hän osaa myös ääntämisen perusteet.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot

A2-kielen opetuksen sisällöt

A2-kieli sisällöt luokat 4-6

4. luokka

5. luokka

6. luokka

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tarkastellaan kielen ja kulttuurin merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan sanojen lainautumista kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tarkastellaan kielen ja kulttuurin merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Syvennetään käsitystä omasta kieli- ja kulttuuritaustasta. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan sanojen lainautumista kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen muodossa.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmienja haastattelujen yhteydessä.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.

Harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä