Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Opetuksen tavoite:

T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden keskeisiin opetuksiin ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

Oppilas perehtyy evankeliumikirjoihin sekä Raamattuun kirkon kirjana ja uskon lähteenä sekä muihin pyhiin kirjoituksiin.

Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja merkityksen kristinuskon opin lähteenä. Oppilas tuntee kirkkoisien opetuksia ja pääpiirteissään kristillisen opin muodostumisen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T2 Ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu kirkon rituaaleihin ja joihinkin mysteerioihin sekä keskeisiin rukouksiin. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

Oppilas tutustuu kirkon mysteerioihin, kirkkoon jumalanpalveluspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen.

Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteet sekä osaa kertoa mysteerioista.

Oppilas tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merkityksen.

Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas pohtii Raamatun opetusten vertauskuvallisuutta.

Oppilas pohtii Jeesuksen opetusten vertauskuvallisuutta. Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.

Oppilas pohtii Jeesuksen opetusten vertauskuvallisuutta. Oppilas tunnistaa ortodoksisen ikonitaiteen, rukousperinteen ja kirkkoveisujen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja huomaa samankaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä ja kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä harjoittelee etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä monipuolisia lähteitä käyttäen.

Oppilas harjoittelee kuvan lukemista kirkkotaiteessa ja etsii tietoa kirkkoveisujen sisältämästä opetuksesta sekä mediasta.

Oppilas osaa käyttää Raamattua.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja arvioimaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Opetuksen tavoite:

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tietää Suomen suurimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia katsomuksia.

Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen uskonnollisia ja katsomuksellisia juuria ja nykytilaa.

Oppilas tuntee pääpiirteittäin ortodoksisen kirkon olemuksen apostolisena ja katolisena yhteisönä. Oppilas osaa kuvata eri uskontoja ja uskonnottomuutta Euroopassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

Ei tavoitteena.

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä ja keskeisiä suhteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Opetuksen tavoite:

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee asianmukaista käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen kirkkorakennukseen ja Raamattuun.

Oppilas harjoittelee asianmukaista käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin.

Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas osoittaa kunnioitusta toisen pyhää kohtaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu Vanhan testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen kertomusten avulla.

Oppilas tutustuu Uuden Testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla.

Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Etiikkaa koskeva tieto

Opetuksen tavoite:

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisoikeusetiikka

Opetuksen tavoite:

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilasta pohtii ja arvioi tekemiään valintoja.

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja Jeesuksen opetusten etiikkaa hyödyntäen.

Oppilas tuntee arvo –käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.

Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä vaikutusta kestävään tulevaisuuteen.

Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä valinnoista seuraavaa globaalia vastuuta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen pohdinta

Opetuksen tavoite:

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan sekä opettelee ottamaan toisen huomioon.

Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä ottaa toisen huomioon. Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä ottaa toisen huomioon. Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Opetuksen tavoite:

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

-

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6.lk

Opetuksessa perehdytään Raamattuun pyhänä kirjana sekä muihin pyhiin kirjoituksiin.

Sisältöjen valinnassa keskeistä on Jumalan liitto ihmisen kanssa Vanhassa testamentissa; alkukertomukset sekä patriarkkakertomukset.

Opetuksessa perehdytään Raamatun käytön perusteisiin.

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä ovat Kristuksen elämä ja opetukset.

Opetuksessa perehdytään Raamatun käytön perusteisiin.

Opetuksessa perehdytään kirkon syntyyn ja apostolien elämään sekä opetuksiin.

Tutustutaan kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Opetuksessa perehdytään ortodoksisen kirkon mysteerioihin sekä jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin.

Tutustutaan kirkkoisien opetuksiin ja Raamatun käyttöön jumalanpalveluksissa.

Kaikki luokat

3-6

Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin, kirkkomusiikkiin ja kirkkotaiteeseen.

S2

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6.lk

Opetuksessa tutustutaan ortodoksisen kirkon keskeisiin rukouksiin ja tapoihin, kuten ristinmerkki, kumarrukset ja paasto.

Tutustutaan Suomen kansankirkkoihin: luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä oman koulun uskontoihin ja katsomuksiin.

Opetuksessa tutustutaan kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaan, esim. suitsutus, saatot.

Tutustutaan lähialueen uskontoihin sekä kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin Suomessa.

Opetuksessa tutustutaan ikoneissa esiintyvään symboliikkaan.

Tutustutaan ortodoksisuuteen Suomessa, Euroopassa ja maailmassa sekä Euroopan uskonnolliseen karttaan.

Opetuksessa perehdytään ortodoksiseen rukousperinteeseen ja pyhien kuvaamiseen verrattuna esim. juutalaiseen, islamilaiseen ja katoliseen perinteeseen.

Tutustutaan muiden kristillisten kirkkojen pyhäköihin sekä moskeijaan ja synagogaan jumalanpalveluspaikkana.

Tutustutaan ekumeniaan sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksen muotona.

Kaikki luokat

3-6

Vierailut lähialueen pyhäköissä.

S3

Sisällöt vuosiluokittain

3.lk

4. lk

5. lk

6.lk

Opetuksessa tutustutaan ortodoksisen kirkon opetukseen ihmisestä Jumalan kuvana.

Perehdytään Raamatun 10 käskyyn eettisenä ohjeena.

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä ovat Kristuksen eettiset opetukset, erityisesti Rakkauden kaksoiskäsky.

Opetuksessa perehdytään kirkon opetukseen lähimmäisenrakkaudesta (esim. kultainen sääntö) ja ihmisenä kasvamisesta (esim. Kylväjä-vertaus).

Tutustutaan luostarielämään kilvoittelun muotona.

Opetuksessa perehdytään Vuorisaarnaan eettisenä ohjeena.

Tutustutaan muiden uskontojen eettiseen opetukseen (esim. kultainen sääntö).

Perehdytään paaston merkitykseen ja paastorukouksen sisältöön.

Tutustutaan ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin.

Kaikki luokat

3-6

Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä pyhyyden ja elämän kunnioittaminen. Opetuksessa tutustutaan YK:n Lapsenoikeuksien sopimukseen ja kestävään tulevaisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä