Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Historia 4-6lk

Tavoite: T1 Ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

4lk

5lk

6lk

T1 Oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

T1 Oppilas on kiinnostunut historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoite: T2 Johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.

4lk

5lk

6lk

T2 Oppilas tutustuu erilaisiin historian lähteisiin.

T2 Oppilas tunnistaa erilaisia historian lähteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historian tietolähteiden tunnistaminen

Tavoite: T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

4lk

5lk

6lk

T3 Oppilas tutustuu historialliseen faktatietoon ja sen tulkinnallisuuteen.

T3 Oppilas ymmärtää historiallisen faktatiedon ja tulkinnan eron.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen

Tavoite: T4 Auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.

4lk

5lk

6lk

T4 Oppilas tutustuu erilaisiin historiallisiin aikakausiin sekä opettelee käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.

T4 Oppilas hahmottaa erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä osaa käyttää niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kronologian ymmärrys

Tavoite: T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän toiminnan motiiveja.

4lk

5lk

6lk

T5 Oppilas oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja.

T5 Oppilas ymmärtää ihmisen toiminnan motiiveja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2-L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiallinen empatia

Tavoite: T6 Johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

4lk

5lk

6lk

T6 Oppilas tutustuu erilaisiin syihin ja seurauksiin historian tapahtumille ja ilmiöille.

T6 Oppilas osaa hahmottaa erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen historiassa

Tavoite: T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

4lk

5lk

6lk

T7 oppilas oppii tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

T7 oppilas tunnistaa muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtää, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Muutoksen hahmottaminen

Tavoite: T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

4lk

5lk

6lk

T8 oppilas tutustuu historian jatkuvuuteen ja osaa antaa jonkun esimerkin historian jatkuvuudesta.

T8 oppilas hahmottaa jatkuvuuksia historiassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Jatkuvuuden tunnistaminen

Tavoite: T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.

4lk

5lk

6lk

T9 Oppilas osaa esittää jollekin historia muutokselle syyn.

T9 Oppilas osaa esittää joillekin historian muutoksille syitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Tavoite: T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.

4lk

5lk

6lk

T10 oppilas oppii, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.

T10 oppilas osaa selittää, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tulkintojen selittäminen

Tavoite: T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

4lk

5lk

6lk

T11 Oppilas osaa selittää ihmisen toimintaa.

T11 Oppilas osaa selittää ihmisen toimintaa useammasta eri näkökulmasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2-L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisen toiminnan selittäminen

Historian opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Historia 4-6LK Sisältöalueet:

Yhdysluokilla vuorokurssiopetuksessa tavoitteet S1-S5 voidaan opettaa Suomen historia ja yleinen historia erikseen kronologisesti vuorovuosina.

4lk

5lk

6lk

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tutustutaan idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin sekä eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan orastavaan demokratiaan Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla paikallinen näkökanta huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä