7.2 Yleinen tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille osana laadukasta perusopetusta. Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuen antaminen ei edellytä tutkimuksia eikä päätöksiä. Erityisopettaja ja muut tuen henkilöt arvioivat tuen tarvetta ja suunnittelevat sen järjestämistä yhdessä oppilaan opettajan kanssa tarvittaessa monialaisena yhteistyönä. Myös oppilaan huoltajat otetaan mukaan yleisen tuen suunnitteluun ja oppilaat itse ikätason huomioon ottaen.

Riittävän varhain annettava yleinen tuki ehkäisee ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. Yleisen tuen vaiheessa ovat käytettävissä samat tukimuodot kuin tehostetussa ja erityisessä tuessa. Näitä tukimuotoja ovat mm. eriyttäminen, samanaikaisopetus, tukiopetus (myös ennakoiva) oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, avustajapalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut. Nuorisotyö on yksi yhteistyökumppani ennaltaehkäisevässä työssä ja nivelvaiheen ohjaustyössä (Etsivä työ, Ohjauslaturi). Yleistä tukea on myös opetusryhmien joustava muuntelu. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppilaan toiselle antama tuki ja ohjaus ovat myös hyviä tukitoimenpiteitä.

Yleisessä tuessa eriyttäminen on yksi keskeisimmistä tukitoimenpiteistä. Oppilaan oppisisällöissä tulee tarvittaessa varioida laajuutta, syvyyttä ja etenemisnopeutta. Oppilaiden lievätkin oppimisvaikeudet sekä maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset oppilaat tulee ottaa huomioon opetus- ja arviointitilanteissa. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.

Yleisen tuen järjestämistä koordinoi koulun rehtori tai koulun tuen palveluista vastaava apulaisrehtori. He huolehtivat siitä, että käytettävissä olevat tukimuodot kuten avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus ovat oikein kohdennettu ja tehokkaasti järjestetty. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa, mitä tukimuotoja yleisessä tuessa käytetään ja minkä verran yleistä tukea koulussa annetaan. Sen tehtävänä on myös kehittää omalta osaltaan koulun yleisen tuen toimintamalleja.

Oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan yleisen tuen tarpeesta ja sopivista tukimuodoista. Oppilaan suunniteltu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan, joka sijaitsee sähköisenä Wilmassa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämä yhteistyö, palvelut, seuranta ja arviointi. Myös huoltajan tarjoama tuki kirjataan. Lomaketta käytetään myös pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelun suunnitteluun ja kirjaamiseen. Toteutuneen yleisen tuen jälkeen annettu tuki kirjataan ja sen toimivuus arvioidaan. Lomake on huoltajan ja oppilaan luettavissa Wilmassa.

Mikäli oppilaalla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen HOJKS, ei erillistä YTO-lomaketta täytetä, vaan kaikki oppilaan saama tuki kirjataan jo voimassaolevaan pedagogiseen asiakirjaan eli oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä