Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin kun yleinen tuki ei riitä. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjännitteisempää ja se suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena(pedagoginen arvio +oppimissuunnitelma). Tehostettua tukea tulee antaa vähintään puoli vuotta ennen erityisen tuen toimenpiteiden aloittamista. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida jatkuvasti ja säännöllisesti. Tehostetun tuen aikana käytetään kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Myöskään oppiaineita ei voi yksilöllistää.
Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien ja oppiaineiden painoalueiden käytön ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu.

Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen antaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagoginen arvio on kirjallinen ja sen laativat oppilaan opettaja/ aineenopettaja/opettajat yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa. Pedagogiseen arvioon perustuva tehostetun tuen aloittaminen käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, jonka jälkeen oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on suunnitelma, pedagoginen asiakirja, oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. Oppimissuunnitelman laativat oppilaan opettaja/opettajat yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa ja myös muiden asiantuntijoiden käyttö on mahdollista.

Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta eikä siinä saa kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.