Erityinen tuki

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, siten kuin erityisen tuen päätöksessä on määrätty. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) , josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus ja tukitoimet voidaan järjestää muun opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetuksessa erityisopetusta antaa koulun erityisopettaja. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- ja perusopetuksen alkua tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksen viivästymän tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida muuten antaa.

Pedagoginen selvitys
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys.

Selvityksen laatimista varten opettaja ja erityisopettaja hankkivat oppilaan opetuksesta vastaavilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä sekä moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden selvitysten pohjalta opettaja/ luokanopettaja/luokanvalvoja ja erityisopettaja tekevät arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta, esim. oppiaineen yksilöllistämisestä. Tätä kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys.

Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen antamiseksi tekee yksikön johtaja tai sivistysjohtaja kirjallisen päätöksen, jonka pohjana on pedagoginen selvitys ja erityiskasvatuksen työryhmän lausunto. Tapauksissa, joissa oppilaan lähikoulu muuttuu, päätöksen tekee sivistysjohtaja. Päätös on hallintolain mukainen päätös, johon on liitettävä valitusosoite. Erityisen tuen päätös on toistaiseksi voimassa oleva ja sitä tulee tarkistaa määräajoin perusopetuslain mukaan. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.

Rehtorin/koulunjohtajan tulee selvittää erityisen tuen jatkamisen tarpeellisuus aina oppilaan tarpeen muuttuessa, kuitenkin vähintään aina toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Tällöin oppilaalle tehdään uusi pedagoginen selvitys ja jos tarpeen todetaan jatkuvan, tuen jatkumisesta tehdään päätös. Tuen järjestämisen lopettamisesta tulee tehdä hallintopäätös, jos oppilas ei tarvitse enää erityistä tukea.

HOJKS
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. HOJKS on oppilaan oppimisen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

HOJKS on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja, jonka laatimisessa hyödynnetään oppilaalle tehtyä oppimissuunnitelmaa ja otetaan huomioon pedagogisessa selvityksessä esiin nousseet asiat. HOJKS on kirjallisesti laadittava pedagoginen asiakirja, johon ei voi hakea muutosta. HOJKSissa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asiakirjaan voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.

Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelman laatii erityisopettaja ja esi- , luokan- tai aineenopettaja yhteistyössä vanhempien, oppilaan, muiden opettajien ja muiden asiantuntijatahojen kanssa.