Arviointi UUSI 2020

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Keski-Savossa

6.13 Arviointi Keski-Savon peruskouluissa

 

 

Keski-Savossa arviointi suoritetaan oheisen vuosikellon mukaisesti:

 

Opettajan antaman arvioinnin tulee olla monipuolista, kannustavaa, oppimista ohjaavaa sekä totuudenmukaista. Arvioinnin perusteista tiedotetaan huoltajia ja oppijoita jo lukuvuoden alkaessa. Tiedottamiseen voidaan käyttää sähköisiä välineitä, mutta myös vanhempainiltoja. Oppilaille kerrotaan myös lukuvuoden varrella ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla, mitä on tarkoitus oppia ja miten suoriutumista arvioidaan. Opiskeluun kuuluu myös ohjattua itse- ja vertaisarviointia. Työtapojen valinnan täytyy mahdollistaa monipuolisen arvioinnin toteutuminen.

Arviointikeskustelu käydään luokilla 1-3 kerran lukuvuodessa opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Kouluissa keskustelun järjestävät luokanopettajat ja (tarvittaessa keskusteluihin voi osallistua myös oppilaan muita opettajia). Luokanopettaja saa arviointitietoa muilta oppilasta opettavilta opettajilta sekä koulun henkilökunnalta. Arviointikeskustelu on luonteeltaan formatiivista arviointia ja sillä korvataan väliarviointi vuosiluokilla 1-3.

Arviointikeskustelun tavoitteena on antaa ja saada tietoa oppilaan saavuttamista oppimistavoitteista ja edistymisestä sekä asettaa tavoitteita tulevalle työskentelylle. Arviointikeskustelun tarkoitus on kuulla oppilaan omia, opettajan ja huoltajan näkemyksiä. Keskustelun kohteina ovat ainakin työskentelytaidot, sosiaaliset taidot sekä edistyminen eri oppiaineissa. Keskustelussa tulee antaa tietoa oppilaan vahvuuksista ja niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Lisäksi keskustelussa käsitellään muita oppilaan kasvun kannalta ajankohtaisia asioita. Keskustelun tulee olla avointa ja luottamuksellista ja siihen tulee valmistautua huolellisesti etukäteen. Sekä oppilaalla että huoltajalla on velvollisuus osallistua keskusteluun. Käydyt keskustelut merkitään opiskelijahallinto-ohjelmaan (Wilma, Helmi). Arviointilomakkeesta arkistoidaan kopio koululla, tietosuoja huomioon ottaen, koulussa oppilaana olon ajan.

Vuosiluokilla 4-9 luokanopettajan/aineenopettajan tulee antaa henkilökohtaista palautetta sekä tiedottaa huoltajille oppilaan edistymisestä oppiaineessa muutenkin kuin summatiivisten kokeiden arvosanat ilmoittamalla. Luokanopettaja/ luokanohjaaja tarjoaa huoltajille vuosittain mahdollisuutta henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Keski-Savon kouluissa käytetään lukuvuosiarvioinnissa vuosiluokilla 1-2 sanallista arviointia. Lukuvuositodistuksiin merkitään, onko oppilaan suoritus hyväksytty/ hylätty, sekä miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Käytössä on asteikollinen sanallinen arviointi.

Asteikko:

Olet saavuttanut tavoitteet kiitettävästi.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.

Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti.

Tarvitset vielä harjoitusta saavuttaaksesi tavoitteet.

Vuosiluokilla 3-9 lukuvuositodistuksissa käytetään numeroarviointia. Numeroarviointia käytetään myös väliarviointina vuosiluokilla 4-9. Väliarviointi voidaan Keski-Savon kouluissa antaa joko paperisena tai sähköisenä välitodistuksena, voidaan käyttää myös jaksoarviointia. Kukin koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaansa, miten vuosiluokkien 4-9- väliarviointi annetaan ja tiedottaa asiasta huoltajia ja oppilaita.

Sekä asteikollista sanallista arviointia (luokat 1-2) että numeroarviointia (luokat 3-9) on mahdollista täydentää kuvailevalla sanallisella arvioinnilla, kun arvioidaan oppilaiden suoriutumista yksilöllistettyjen oppimäärien osalta (HOJKS) sekä arvioitaessa oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. Tällöin kuvaileva sanallinen arvio annetaan todistuksen liitteellä.

Käyttäytyminen arvioidaan luokilla 1-2 sanallisesti ja luokilla 3-9 numeroarvioinnilla tavoitteiden mukaisesti. Käyttäytymisen arvosanan antavat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä. OPS-perusteiden mukaisesti käyttäytymisen sanallista arviota koskeva liite merkitään todistuksen lisätietoihin.

Keski-Savon peruskouluissa tarjotaan eri laajuisia valinnaisia oppiaineita. Niiden arvioinnissa noudatetaan OPS -perusteiden linjauksia sanallisen/ numeroarvioinnin antamisen osalta. Valinnaisten oppiaineiden arviointia on täsmennetty myös kunkin valinnaisen opetussuunnitelmassa.

Oppilaan siirtymisessä seuraavalle vuosiluokalle noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6.6 ohjeistusta, josta tiivistys seuraavassa:

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle

  • jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.

Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle

  • vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle

  • jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty. 

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle

  • vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos se katsotaan hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

 

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Keskustelu sekä sovitut toimenpiteet kirjataan. Toimenpiteitä tulee seurata säännöllisesti. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä.

Keski-Savon peruskouluissa erillisiä näyttöjä voidaan järjestää lukuvuoden aikana tai kesäkuussa lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Näyttöjä voi olla yksi tai useampia. Niiden määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti riippuen siitä, miten laajoista osa-alueista oppilaan on osoitettava osaamisensa. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, vuosiluokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä näytössä on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Keski-Savon peruskouluissa ei ole mahdollisuutta erityisen tutkinnon suorittamiseen. Opetuksen järjestäjät ohjaavat erityisen tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneet muiden palveluntuottajien palveluiden piiriin.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä