Joroinen

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia , että oppilaan oikeus tukeen voi toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttamiseen liittyvät vastuut ja työnjako. Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityksen turvaamiseksi. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opetusjärjestelyjen ja oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjännitteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan asteittain vahvistuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Tuki muodostaan suunnitelmallisen jatkumon. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki annetaan oppilaalle omassa lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään. Lähikoulupaikan muutoksesta päätöksen, tapauskohtaisesti ja vanhempien hakemuksesta, tekee sivistysjohtaja.

Tuen jatkumisesta nivelvaiheissa huolehditaan erityisesti lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.

Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja erilaisia kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ja – käytänteitä tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa niin yhteisö- kuin yksilötasolla.

Jokaisella koululla toimii säännöllisesti moniammatillinen, koulukohtaiset tarpeet huomioiva yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluu ammattihenkilöitä koulusta/päiväkodista, terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Ryhmän toimintaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Oppilashuoltoryhmä ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.

Oppilashuoltotyössä pääpaino tulee olla varhaisessa puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä ja tavoitteena on oppilaan tasapainoisen kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös saada selvitetyksi ja yhteen sovitetuksi mahdollisimman hyvin ja nopeasti lapsen tuen tarve ja käytettävissä olevat tiedot, taidot ja voimavarat asian auttamiseksi.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin ongelmissa ja tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa huoltajien kuuleminen ja mukaanotto moniammatilliseen yhteistyöhön on välttämätöntä.
Alla kuvassa on havainnollistettu kolmiportaista tukijärjestelmää. Tuki on monipuolista, joustavaa ja oppilaan yksilöllistä lähtökohdista ja tarpeista rakentuvaa. Oppilaan tarvitseman tuen määrä ja intensiteetti voi vaihdella koulupolun aikana, joten tuen määrää ja laatua tulee voida lisätä tai vähentää joustavasti. Liikettä tapahtuu molempiin suuntiin.

tuki.png