Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.
Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.

Keski-Savon tavoitteet ja toimintatavat

  • Kasvatus kuuluu KAIKILLE koulun aikuisille
  • Kasvatustyö tehdään yhdessä huoltajien kanssa
  • Kehityskeskustelut pidetään vuosittain (vanhempainvartit yms.)
  • Pääasiallinen yhteydenpitoväline koulun ja kodin välillä on sähköinen järjestelmä Wilma, Helmi tms.
  • Säännöllinen yhteistyö oppilashuollon henkilöstön kesken
  • Jokaisella koululla on oppilaskunta ja sen toiminnan tulee olla säännöllistä
  • Tiivis yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa
  • Suunnitelmallinen yhteistyö kunnan muiden lasten ja nuorten asioiden parissa työskentelevien kanssa.

Varkaus

Kaikki kaupungin koulut ovat mukana ProKoulu (Positiivisesti ryhmässä oppien) – toiminnassa. ProKoulussa tavoitellaan kasvatusosaamisen edistämistä ja koko koulun positiivisen toimintamallin rakentamista lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseksi. Hyvän käyttäytymisen oppimisessa keskeisiä asioita ovat: yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toivottavan käyttäytymisen opettaminen ja systemaattinen ja mahdollisimman välitön palaute. Oppilaiden toimintaa ja käyttäytymistä tuetaan asettamalla eri-ikäisille oppilaille soveltuvat koulun yhteiset positiiviset käyttäytymisen odotukset, joita opetetaan ja harjoitellaan koulun arkitoimintojen osana. Pro- koulu periaatteet löytyvät verkkosivuilta.

Kaupungissa on myös käynnissä ProVarkaus-2- hanke. ProVarkaus -2 -hankkeessa otetaan käyttöön ja
sovelletaan suomalaiseen peruskouluun soveltuvia, teoreettisesti perusteltuja ja tutkimukselliseen
näyttöön perustuvia lähestymistapoja, joilla kouluissa voidaan ohjata oppilaita hyvään käyttäytymiseen
sekä korjata jo ilmeneviä käyttäytymisen ja tarkkaavuuden lieviä pulmia koululuokassa ja korjata erityisen
vaikeita oppilailla ilmeneviä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia. Hankkeessa kehitetään
moniammatillista oppilashuoltotyötä tukemalla yhteistyömuotojen kehittämistä koulujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä