Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka T1 T2 T3 T4 T5 T7 T9 T11 T14
2. luokka T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Sisällöt eri vuosiluokilla

1. Luokka

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • harjoitellaan kielenkäyttöä eri tilanteissa, kysymistä, vastaamista, pyytämistä ja kertomista
 • harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa
 • laajennetaan oppilaan sanavarastoa
 • harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista
 • hyödynnetään draamaa sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä
S2
 • edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
 • opetellaan tekstiin liittyviä käsitteitä (teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne)
 • harjoitellaan suomen kielen erikoispiirteitä (pitkä vokaali, kaksoiskonsonantti, tavutus)
 • harjoitellaan kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita.
 • työskennellään kuvien, lastenkirjallisuuden ja yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa
 • tutustutaan tapoihin, joilla ilmaistaan aikaa, paikkaa ja järjestystä
 • harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita.
 • laajennetaan sana- ja käsitevarastoa.
 • harjoitellaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä.

S3 Tekstien tuottaminen
 • tutustutaan eri tekstilajeihin (sarjakuva, uutinen, kertomus, tietoteksti)
 • tutustutaan eri tekstilajien sanastoon ja kieliopillisiin rakenteisiin
 • harjoitellaan eri nominityyppejä, yksikön ja monikon muodostamista, astevaihtelua ja sanojen luokittelua (mikä? millainen? kuinka monta? mitä/kuka tekee?)
 • harjoitellaan persoonapronominien käyttöä
 • harjoitellaan verbin persoonamuodot myönteisenä ja kielteisenä
 • tarkastellaan keskeisiä sijamuotoja
 • harjoitellaan käsin kirjoittamista
 • harjoitellaan puhuttujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä.
 • harjoitellaan kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä
 • tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
 • harjoitellaan virkkeen kirjoittamista ja sen tunnusmerkkejä sekä oikeinkirjoituksen perusasioita
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tarkastellaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa.
 • tutustutaan erilaisiin teksteihin
 • etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.
 • havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa
 • opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä
 • hyödynnetään oppilaiden kulttuuritaustoja ja omakohtaisia kokemuksia kielen opiskelussa
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa.
 • tutustutaan keskustelussa tarvittaviin kielitiedon käsitteisiin.
 • tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.
 • harjoitellaan sanakirjan käyttöä oppimisen tueksi eri oppiaineissa.
 • harjoitellaan suullisia kerrontataitoja
 • harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa.
 • hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
2. luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • harjoitellaan kielenkäyttöä eri tilanteissa, kysymistä, vastaamista, pyytämistä ja kertomista
 • syvennetään mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
 • harjoitellaan kysymysten rakentamista
 • opetellaan nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa
 • harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista.
 • hyödynnetään draamaa sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä
S2 Tekstien tulkitseminen
 • edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
 • vahvistetaan teksteihin liittyviä käsitteitä
 • harjoitellaan suomen kielen erikoispiirteitä
 • harjaannutetaan kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita
 • liitetään luettua omiin kokemuksiin ja jaetaan lukukokemuksia
 • työskennellään kuvien, lastenkirjallisuuden ja yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa
 • harjoitellaan teksteihin liittyviin erilaisiin aikaa, paikkaa ja järjestystä ilmaiseviin tapoihin ja tunnistetaan kerronnan peruskäsitteitä
 • vahvistetaan tekstin ymmärtämisen strategioita (ennakointi, päättely, pääasioiden etsiminen, tiivistäminen)
 • syvennetään sana- ja käsitevarastoa
S3
Tekstien tuottaminen
 • käsitellään eri tekstilajeja (sarjakuva, mainos, uutinen, kertomus, runo, tietoteksti)
 • tarkastellaan kertomuksen rakennetta ja kertomuksiin liittyviä käsitteitä (juoni, henkilöt, aika, paikka)
 • tutustutaan eri tekstilajien sanastoon ja kieliopillisiin rakenteisiin
 • harjoitellaan eri nominityyppejä, yksikön ja monikon muodostamista, astevaihtelua ja sanojen luokittelua (mikä? millainen? kuinka monta? mitä/kuka tekee?)
 • opetellaan verbien ryhmittelyä (verbityypit), verbin persoonamuodot myönteisenä ja kielteisenä
 • tarkastellaan sijamuotoja (nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja paikallissijat)
 • vahvistetaan käsin kirjoittamista
 • harjoitellaan puhuttujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä
 • tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
 • harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa
 • työskennellään erilaisten kuullun ja luetun ymmärtämisen tekstien parissa
 • etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa
 • harjoitellaan tiedonhakua
 • havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa
 • opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä.
 • hyödynnetään oppilaiden kulttuuritaustoja ja omakohtaisia kokemuksia
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena - opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä
 • tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin
 • hyödynnetään oppilaiden kulttuuritaustoja ja omakohtaisia kokemuksia.
 • tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin
 • harjoitellaan sanakirjan käyttöä oppimisen tueksi eri oppiaineissa
 • tehdään ympäristöä havainnoimalla ja kuvia ja tekstejä tulkitsemalla yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä
 • harjoitellaan suullista esittämistä
 • hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena