Ympäristöoppi

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15
2. luokka T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

1. luokka
T1 Tavoitteeseen pyritään toiminnallisesti, lapsilähtöisesti ja tarjoamalla mahdollisuuksia tutkia ja kokea.
T2 Tarjotaan lapsille onnistumisen elämyksiä.
T3 Lapsia ohjataan huolehtimaan oman luokan siisteydestä.
T4 Ruokitaan lasten uteliaisuutta liikkumalla ja tutkimalla lähiympäristöä.
T5 Herätetään lasten uteliaisuutta ja annetaan mahdollisuus ihmetellä ja kysellä.
T6 Annetaan mahdollisuus havainnointiin ja kokeiluihin koulussa eri aisteja käyttäen. Tulokset esitetään suullisesti tai piirtäen.
T7 Lapset kuvailevat, vertailevat ja luokittelevat sekä nimeävät eliöitä, ilmiöitä ja materiaaleja.
T8 Turvallinen liikkuminen koulussa, liikenteessä ja lähiympäristössä (draama). Harjoitellaan hätäpuhelujen tekoa, pientä hätäensiapua (draama). Opetellaan annettujen ohjeiden noudattamista (draama).
T9 Tutustutaan mm. sähköön ja veteen ja mietitään omaa toimintaa kestävän kehityksen kannalta.
T10 Harjoitellaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toisen huomioon.
T11 Käytetään yhdessä tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa. Annetaan mahdollisuus lapsille havaintojen taltioimiseen kuvaamalla (esim. digikamera, iPad).
T12 Ohjataan lasta havainnoimaan lähiympäristöä, ihmisten toimintaa ja ilmöitä (sää) ja nimetään niihin liittyviä käsitteitä.
T13 Käytetään yksinkertaisia kuvia ympäristön kuvaajina (esim. koulun pihakartta).
T14 Tarjotaan lapsille tilaisuuksia ilmaista itseään ja perustella mielipiteitään ja näkemyksiään.
T15 Ohjataan lasta huomaamaan riittävän unen, liikunnan ja säännöllisen ruokailun merkitys liittyen omaan hyvinvointiin ja terveyteen.

2.luokka
T1 Tavoitteeseen pyritään toiminnallisesti, lapsilähtöisesti ja tarjoamalla mahdollisuuksia tutkia ja kokea.
T2 Annetaan lapsille mahdollisuuksia tehdä projekti.
T3 Lapsia kannustetaan huolehtimaan oman luokan lisäksi pihan siisteydestä.
T4 Ruokitaan lasten uteliaisuutta liikkumalla ja tutkimalla lähiympäristöä sekä tutustumalla kotiseutuun.
T5 Aikaansaadaan lasten kanssa ”ongelma”, johon haetaan pienessä ryhmässä vastauksia.
T6 Annetaan mahdollisuus havainnointiin ja kokeiluihin lähiympäristössä yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen (esim.luuppi) ja tuloksia esitellään monin tavoin esim. kirjallisina ryhmätöinä tai esitysgrafiikkaesityksinä.
T7 Lapset kuvailevat, vertailevat ja luokittelevat sekä nimeävät monipuolisesti elinympäristöjä (esim. metsä, piha: kasvit ja eläimet) ja tilanteita.
T8 Turvallinen liikkuminen koulussa, liikenteessä ja lähiympäristössä (draama). Harjoitellaan hätäpuhelujen tekoa, pientä hätäensiapua (draama). Opetellaan annettujen ohjeiden noudattamista (draama). Mietitään yhdessä perusteluja eri toimintatilanteisiin.
T9 Annetaan mahdollisuus lapsille keksiä ja rakentaa joku laite, jossa on esim. liikkuva osa (projekti).
T10 Harjoitellaan toimimaan ryhmässä ja ottamaan toisen huomioon.
T11 Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa ryhmissä tiedon hankkimiseen. Taltioidaan havaintoja esitysgrafiikoin.
T12 Ohjataan lasta havainnoimaan lähiympäristöä, ihmisten toimintaa ja ilmöitä (liike, vedenkierto) ja syvennetään niihin liittyviä käsitteitä, erityisesti eri tieteenalojen (bg,ge, fyke ja terv.tieto) käsitteitä käyttäen.
T13 Käytetään yksinkertaisia malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina (esim. eliöiden jako, koulun lähiympäristön kartta).
T14 Tarjotaan lapsille tilaisuuksia ilmaista itseään ja perustella mielipiteitään ja näkemyksiään.
T15 Harjoitellaan itsetutkimusta oman hyvinvoinnin edistämiseksi (esim. nukunko riittävästi, syönkö terveellisesti jne.).

Sisällöt eri vuosiluokilla

1. luokka
S1 itsensä ja muiden arvostaminen, tunnetaidot ja mielen hyvinvointi, fyysinen koskemattomuus, kehon osat, oman ikäkauden kasvu ja kehitys (muutos koululaiseksi), yhteistyön harjoittelu erilaisissa ryhmissä, arjen tilanteiden harjoitteleminen (esim. säänmukainen pukeutuminen)

S2 turvallinen oppimisympäristö, toimiminen lähiympäristössä ja liikenteessä, fyysinen koskemattomuus, turvataidot (hätäpuhelun soittaminen), ilmiöiden käsitteellistäminen (esim. veden eri olomuodot), kiusaamisen ehkäisy, käytöstavat (ruokailu, välitunnit, oppitunnit, juhlat yms.)

S3 Tutkitaan luontoa, nimetään yleisimpiä eliölajeja, havainnoidaan luontoa kaikkina vuodenaikoina, sään tarkastelu

S4 Tutkimuksen tekeminen yhdessä opettajajohtoisesti (esim. kasvin kasvattaminen), arjen ongelmien ratkaiseminen

S5 Perehdytään elämän perusedellytyksiin (ravinto, vesi, ilma, lämpö ja huolenpito), harjoitellaan terveyttä edistäviä tekijöitä, pohditaan asioita, jotka tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa

S6 Pohditaan omien tekojen vaikutusta muille ihmisille ja lähiympäristölle, harjoitellaan omien ja yhteisten tavaroiden huolehtimista, harjoitellaan kierrätystä luokassa ja ruokalassa, pyritään edistämään kouluyhteisön hyvinvointia

2. luokka
S1 itsensä ja muiden arvostaminen, tunnetaidot, kehon elintoiminnat

S2 turvallinen oppimisympäristö, toimiminen lähiympäristössä ja liikenteessä, turvataidot perusteluineen laajemmin, yhteistyön harjoittelu erilaisissa ryhmissä, itsehoitotaidot, kiusaamisen ehkäisy, käytöstavat

S3 Tutkitaan luontoa, tunnistetaan yleisimpiä eliölajeja ja niiden eliöympäristöjä, tunnistetaan luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön ominaispiirteitä, kartan idea, sään kuvaaminen käsitteiden avulla

S4 Tutkimuksen tekemisen eri vaiheet (luonto, rakennettu ympäristö, teknologia, ihmisen toiminta ja arjen ilmiöt), havainnoidaan liikettä ja sen muutosta

S5 Tutustutaan juomaveden alkuperään ja ravinnontuotantoon, syvennetään terveyttä edistäviä taitoja, kehitetään koulupäivän toimintatapoja terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta, pohditaan mikä tuoihmiselle hyvää mieltä ja iloa

S6 Pohditaan omien tekojen vaikutusta muille ihmisille ja lähiympäristölle, kierrätys laajemmin, tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen, pyritään edistämään ympäristön hyvinvointia

Muuta:
  • Opitaan toiminnallisesti leikkien, pelien, draaman ja tarinoiden avulla.
  • Retkiä lähiympäristöön (luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö)
  • Dokumentoidaan (kuvataan, tallennetaan, etsitään tietoa) tietotekniikan avulla.
  • Pelastuslaitoksen yhteistyö
  • Lasten ensiapukurssi, SPR ?
  • Heinävedellä yhteistyö Valamon luostarin kanssa
  • Ympäristöopin oppimisen tulee olla lapsilähtöistä ja kokemuksellista (elämyksellistä).

Arvioinnin tulee olla monipuolista; arvioidaan oppilaan edistymistä lähiympäristön tutkimisessa, toimimisessa ja liikkumisessa, havaintojen tekemisessä, turvallisen toimimisen taidoissa ja ryhmässä toimimisen taidoissa.Oppilas suorittaa myös itsearviointia säännöllisesti.