Matematiikka

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12
2. luokka
T1,T2T,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12

1.luokka

(T1) tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä.
(T2) ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tavalla
(T3) kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin sekä suullisesti ja taidon karttuessa kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
(T4) ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
(T5) ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia peruskäsitteitä ja-merkintätapoja
(T6) tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä
(T7) perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten ( yhteen- ja vähennyslaskun) periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
(T8) ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa yhteen- ja vähennyslaskussa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita lukualueella 0-20
(T9) tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin keskittyen tason geometriaan ja ohjata havainnoimaan geometristen muotojen ominaisuuksia tutkien ja luokitellen
(T10) ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate mittaamista harjoitellen ja mittayksiköihin tutustuen
(T11) tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
(T12) harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan

2.luokka
Opetuksen tavoitteena on
(T1) tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä.
(T2) ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tavalla
(T3) kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin sekä suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
(T4) ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
(T5) ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja-merkintätapoja
(T6) tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä
(T7) perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten (yhteen- ja vähennyslaasku, kertolasku, jakolaskun perusteet ja murtoluvun käsite) periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
(T8) ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa yhteen- ja vähennyslaskussa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita lukualueella 0-100 sekä oppimaan kertotaulut 1-5 ja 10
(T9) tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin, tunnistaa tasokuvioita ja ohjata havainnoimaan ja nimeämään geometristen muotojen ominaisuuksia
(T10) ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate keskeiset mittayksiköt nimeten ja niitä käyttäen
(T11) tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin myös niitä laatien

Sisällöt jaettuna eri vuosiluokille

1. luokka
S1 Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

S2 Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän,lukusanan ja numeromerkin välisen yhteyden.
Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arviomalla lukumääriä
Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen.
Perehdytään kymmenjärjestelmään konkreettisten mallien avulla.
Lukujen 1-10 hajotelmat.
Kehitetään yhteen - ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-20. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita.

S3 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiuloitteista ympäristöä ja havaita tason geometriaa.
Harjotellaan suunta-ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan ja luokitellaan tasokuvioita eri tavoin .
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate.
Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Harjoitellaan ajanyksiköitä ja kellonaikoja, painottuen ajanyksiköihin.

S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Tutustutaan yksinkertaisiin taulukoihin ja pylväsdiagrammeihin.

2. luokka
S1 Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

S2 Varmistetaan lukujen 1-10 hajotelmien osaaminen ja lukujonotaidot.
Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla lukualueella 0-100.
Kehitetään yhteen-ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-100.
Kertolaskun käsitteen ymmärtäminen konkretian avulla ja kertotaulut 1-5 ja 10.
Hyödynnetään vaihdannaisuutta ja tutustutaan liittännäisyyteen kertolaskussa.
Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtäsuuriin osiin.

S3 Tunnistetaan tasokuvioita ja tutkitaan kappaleita eri tavoin. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaqan kappaleita ja tasokuvioita myös luokitellaan. Opitaan mittayksiköiden käyttö ja keskeiset mittayksiköt metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja varmennetaan ajanyksiköiden hallintaa.

S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä.
Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

Muuta:
Lapsilähtöisesti, leikkiä hyödyntäen, työtapoja vaihdellen, toiminnallisesti, eri oppimistyylejä ja -ympäristöjä hyödyntäen, pelillisesti, käytännönläheisesti, konkreetein välinein, pois oppikirjasidonnaisuudesta, oppiainerajat rikkoen, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen,