Suomen kieli ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T8, T9, T11, T12, T13, T14
2. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14

1. luokka

T1 Rohkaista oppilasta kysymään, vastaamaan ja kertomaan sekä kuuntelemaan toisia.
T2 Tarjotaan mahdollisuus toimia erilaisissa ryhmätilanteissa.
T3 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti.
T4 Tutustuttaa oppilas viestimään erilaisissa yhteisöissä, esim. vierailut.
T5 Opetellaan lukemisen perustaidot sekä ymmärtämään lukutaidon merkitys.
T8 Tarjotaan oppilaalle hänen lukutaitonsa tasoista kirjallisuutta luettavaksi.
T9 Opetellaan kertomaan kuvista kokonaisin lausein. Rohkaistaan omaan ilmaisuun eri keinoin.
T11 Opetellaan kirjainmuodot sekä ohjataan oikeinkirjoitukseen. Tutustutaan näppäimistöön.
T12 Tutustetaan oppilas oman lähiympäristön ja ajankohtaisen lastenkulttuurin tarjontaan.
T13 Ohjataan ja kannustetaan oppilasta hankkimaan hänen lukutaitonsa tasoista kirjallisuutta .(kirjastovierailu)
T 14 Tarjotaan mahdollisuus tuottaa omaa kulttuuria, esim. piennäytelmät, toiminta sidosryhmien kanssa.

2. luokka

T1 Rohkaista oppilasta kysymään, vastaamaan ja kertomaan sekä kuuntelemaan toisia sekä osallistumaan vastavuoroiseen keskusteluun.
T2 Tarjotaan mahdollisuus toimia erilaisissa ryhmätilanteissa ja ottaa vastuuta enemmän omasta työskentelystään.
T3 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti, esim. pelit, näytelmät, erilaiset tekstit.
T4 Tutustuttaa oppilas viestimään erilaisissa yhteisöissä, esim. vierailut, media.
T5 Syvennetään lukutaitoa, jotta kehitytään sujuvaksi lukijaksi.
T6 Tarjotaan oppilaalle luettavaksi erilaisia tekstejä.
T7 Annetaan oppilaalle mahdollisuus käyttää erilaisia tietolähteitä, esim. internet, tietotekstit.
T8 Tarjotaan oppilaalle hänen lukutaitonsa tasoista kirjallisuutta luettavaksi sekä pyritään säilyttämään lukuinnostus tarjoamalla monipuolisia ja yhteisiä lukukokemuksia.
T9 Ohjataan oppilasta juonelliseen kerrontaan. Tuotetaan usean lauseen tekstejä.
T10 Ohjataan oppilasta tuottamaan tekstiä laajalle lukijakunnalle mediaa apuna käyttäen.
T11 Vahvistetaan kirjainmuotoja ja oikeinkirjoitusta. Käytetään tietokonetta tekstien tuottamisessa.
T12 Tutustetaan oppilas oman lähiympäristön ja ajankohtaisen lastenkulttuurin tarjontaan.
T13 Ohjataan ja kannustetaan oppilasta hankkimaan hänen lukutaitonsa mukaista kirjallisuutta . (kirjastovierailu)
T14 Tarjotaan monipuolisemmin mahdollisuus tuottaa omaa kulttuuria, esim. piennäytelmät, toiminta sidosryhmien kanssa.

Miten tavoitteita toteutetaan eri luokkatasoilla
Luokat 1-2
T1-T4: Hyödynnetään arkipäivän vuorovaikutustilanteet. Toteutetaan monipuolisia ilmaisuharjoituksia, pari- ja ryhmäkeskusteluja. Toteutetaan yhteistoiminnallisia työtapoja. Hyödynnetään pelejä ja leikkejä.

T5-T8: Harjoitellaan lukemista päivittäin. Luodaan monipuolinen tekstiympäristö. Hyödynnetään tieto- viestintätekniikkaa. Tuetaan lapsen myönteistä minäkuvaa lukijana kannustamalla ja antamalla palautetta. Keskustellaan ja tutkaillaan yhdessä tekstien sisältöjä, sanoja, sanontoja ja rakenteita. Opettaja mallintaa lukemista.

T9-T11: Harjoitellaan kirjoittamista päivittäin. Kerrotaan kuvista, sadutetaan ja kirjoitetaan yhdessä pareittain ja ryhmissä. Hyödynnetään pelejä ja leikkejä. Valitaan tehtävän kannalta tarkoituksenmukainen väline (kynä/ laite). Jaetaan omia tekstejä. Opettaja mallintaa kerrontaa ja kirjoittamista.

T12-T14: Käydään kirjastossa ja ohjataan lasta löytämään itselle kiinnostavaa luettavaa. Luetaan ääneen monimuotoista kirjallisuutta aikuisen kanssa ja ryhmissä. Hyödynnetään kirjavinkkausta. Tutustutaan kulttuurin paikallisiin erityispiirteisiin, mm. vierailut. Hyödynnetään kulttuurin moninaisuutta lähiympäristössä ja laajemmin. Tuotetaan kulttuuria yhdessä muiden kanssa (esitykset, taito- ja taideaineet, juhlapäivät, jne.)

Sisällöt eri vuosiluokilla

1. luokka
S1 Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä

 • Harjoitellaan kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kerrontaa
 • Harjoitellaan oppimisen ja ryhmässä toimimisen kannalta tarkoituksenmukaisia vuorovaikutustaitoja
 • Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja

S2 Opetellaan lukemisen perustaitoja ja siihen tarvittavat käsitteitä (äänne, kirjain, tavu, sana, virke)

 • Havainnoidaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, kuten kuvat ja lastenkirjallisuus
 • Pohditaan sanojen, käsitteiden ja sanontojen merkityksiä ja tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja
 • Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa

S3 Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen yhteyttä

 • Harjoitellaan kertomaan tarinoita, mielipiteitä ja kokemuksia puhumalla
 • Opetellaan pienet ja isot tekstauskirjaimet sekä niillä kirjoittamista
 • Oikeinkirjoitustaitoa tuetaan lukemalla monimuotoisia tekstejä sekä erilaisilla fonologisilla harjoituksilla
 • Harjoitellaan käyttämään kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten tavutus ja sanaväli

S4 Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta

 • tehdään havaintoja eri puhetavoista ja kielistä
 • Tutustutaan lastenkirjallisuuteen kuunnellen, lukien ja leikkien
 • Herätellään kiinnostusta lukuharrastukseen
 • Tutustutaan kirjastoon ja sen käyttöön
 • Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä
2. luokka

S1 Syvennetään nimeämisen, kerronnan, itseilmaisun ja ryhmäviestinnän taitoja

 • Tutustutaan erilaisiin viestintätapoihin
 • Vuorovaikutusharjoituksissa, keskusteluissa ja draamassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tekstejä ja pelejä
S2 Syvennetään lukemisen peruskäsitteiden ymmärtämistä (virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva)

 • Harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
 • Havainnoidaan ja tutkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, kuten tietotekstit ja mediatekstit
 • Opetellaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika sekä juoni
 • Harjoitellaan tiedonetsintää ja tiedon kertomista muille
 • Jaetaan lukukokemuksia ja keskustellaan erilaisten tekstien sisällöistä

S3 Opetellaan kertomaan tarinoita, mielipiteitä ja kokemuksia kirjoittamalla

 • Tutustutaan kertomuksen perusrakenteeseen ja harjoitellaan oman tekstin suunnittelua
 • Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä kieltä koskevia sopimuksia, kuten virke, virkkeen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä
 • Harjoitellaan näppäintaitoja

S4 Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta lukien monimuotoisia tekstejä, kuten kirjallisuutta ja mediatekstejä

 • Tutustutaan lastenkulttuuriin laajemmin ja osallistutaan esitysten ja muiden kulttuurituotteiden tekemiseen
 • Tutustutaan juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin