Käsityö

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen vuosiluokittain

1. luokka
T1, T2, T4, T5
2. luokka T1, T2, T3, T4, T5

T1 Rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
1. luokka: Rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä tutustumalla monenlaisiin materiaaleihin ja käsityön tekniikoihin.
2. luokka: Rohkaista oppilasta innostumaan käsin tekemisestä tutustumalla monenlaisiin materiaaleihin ja käsityön tekniikoihin sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön.

T2 Ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta
1. luokka: Ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin, alkaen tuotteen mallin ja materiaalin valinnasta jatkuen tuotteen valmistamiseen, sekä kertomaan työnsä eri vaiheista.
2. luokka: Ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin tuotteen suunnittelusta valmiin tuotteen arviointiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

T3 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa
1. luokka: -
2. luokka: Ohjata oppilasta suunnittelemaan omaleimaisia käsityötuotteita ja valmistamaan niitä sopivin teknisin ratkaisuin.

T4 Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
1. luokka: Opastaa oppilasta tutustumaan helposti työstettäviin materiaaleihin, tekniikoihin ja työvälineisiin sekä ohjata käyttämään niitä turvallisesti.
2. luokka: Opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin tekniikoihin, työvälineisiin, materiaaleihin ja niiden yhdistämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti.

T5 Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
1. luokka: Tukea rohkaisten ja kannustaen oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen ja oppimisen kokemusten kautta.
2. luokka: Tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oppimisen, uuden oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta hyödyntäen erilaisia dokumentointi- ja arviointitapoja.

Sisällöt jaettuna eri vuosiluokille

1. luokka
S1 Lapsilähtöisyys ideoinnissa
 • Ilmiöpohjainen oppiminen

S2 Tutkivaa ja oivaltavaa oppimista
 • Ikätasolle sopivaa ongelmanratkaisua

S3 Prosessin sanallistaminen

S4 Tarkoituksenmukaisten käsityötekniikoiden oppiminen ja käyttäminen omassa tekemisessä
 • Sallitaan oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta

S5 Dokumentointia erilaisilla välineillä ja sovelluksilla mahdollisuuksien mukaan

S6 Monipuoliset arviointitavat arvioinnin kohteena koko prosessi
 • Opetellaan antamaan myönteistä palautetta
 • Opetellaan perustelemaan mielipide ja tehdyt valinnat

  2. luokka
S1 Lapsilähtöisyys ideoinnissa
 • Ilmiöpohjainen oppiminen

S2 Tutkivaa ja oivaltavaa oppimista
 • Ikätasolle sopivaa ongelmanratkaisua

S3 Prosessin sanallistaminen

S4 Tarkoituksenmukaisten käsityötekniikoiden oppiminen ja käyttäminen omassa tekemisessä
 • Sallitaan oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta

S5 Dokumentointia erilaisilla välineillä ja sovelluksilla mahdollisuuksien mukaan

S6 Monipuoliset arviointitavat arvioinnin kohteena koko prosessi
 • Opetellaan antamaan myönteistä palautetta
 • Opetellaan perustelemaan mielipide ja tehdyt valinnat
Muuta:

 • Opettajan ja vertaisten positiivinen palaute ja kannustus
 • Opettajan myönteinen asenne mallina
 • Opettajan oma tekeminen ja harrastuneisuus näkyville
 • Innostavan ja mukavan työskentelyilmapiirin luominen, huomio oppimisympäristöihin
 • Muiden lasten, isompienkin oppilaiden, tuotoksiin tutustuminen. Tuotokset esille. Tehdään mahdolliseksi tutustua käsitöihin ja niiden tekemiseen yli luokkarajojen ja koulun seinien ulkopuolella.
 • Tutustuminen eri materiaaleihin ja työvälineisiin: mitä mahdollisuuksia on olemassa
 • Kannustaminen kokeilemiseen
 • Oman ja muiden työn arvostus, tuotoksesta iloa ja merkitystä/hyötyä itselle ja muille
 • Oman tuotoksen käyttö muiden projektien osana esim. sadutus, näytelmät, säilytysesineet
 • Työskentelyn ja tuotosten dokumentointi osoittaa arvostusta
 • Annetaan tarpeeksi aikaa suunnitteluun , toteutukseen ja arviointiin.
 • Ohjataan lasta suunnittelemaan omaa työtään piirtämällä, kertomalla toisille, tutustumalla materiaaleihin, kuvaamalla itse kokoaman tarvikepaketin yms.
 • Eri työvaiheiden ja valmiin tuotoksen dokumentointi (mahdollisuuksien mukaan valokuvaus, videointi, kirjallinen dokumentointi) -> Muista lasten omat älylaitteet mukaan dokumentointiin!
 • Oppiainerajat ylittävää ideointia ja toteutusta, opettajien yhteissuunnittelun ja -työn korostuminen
 • Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute
 • Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin sekä omassa kouluympäristössä että mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella.
 • Sovitaan yhdessä työvälineiden käyttöohjeet ja työturvallisuussäännöt
 • Ohjataan käyttämään materiaaleja järkevästi ja taloudellisesti, kestävän kehityksen mukaisesti
 • Korostetaan yhteisöllistä toimintaa ja vastuunottamista yhteisestä tekemisestä
 • Perustaidot opeteltuaan oppilaalle annetaan mahdollisuus valita työhönsä soveltuvista tekniikoista mieluisin, opettaja antaa kuitenkin raamit tekemiselle
 • Opettaja kannustaa kuitenkin kokeilemaan erilaisia tekniikoita.Annetaan aikaa tekniikan harjoittelulle, sitten vasta toteutetaan varsinainen tuotos.