Liikunta

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

1. luokka
T1-T10
2. luokka T1-T10

1. luokka
T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen ja kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä parin ja pienryhmän kanssa uusia erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista ja harjoitella niiden soveltamista eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
T5 Tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja harjaannuttaa uimataidon alkeita.
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa.
T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta.
T9tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

2. luokka
T1kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
T5 Varmistaa alkeisuimataito.
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta.
T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja .

Yhteistä:
T1: Tunnilla mahdollisimman vähän odottamista, lasten osallistuminen suunnitteluun
T4: Lähiliikuntapaikkojen tehokas hyödyntäminen, luonnon- ja muun ympäristön hyödyntäminen, yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa
T7-T10: koko koulun yhteisiä liikuntatapahtumia periaatteella kaikki osallistuu, yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssaSisällöt vuosiluokittain


1. luokka
S1 Kaikkia S1: n Fyysisen toimintakyvyn sisältöjä
S2 Kaikkia S2:n Sosiaalisen toimintakyvyn sisältöjä
S3 Kaikkia S3:n Psyykkisen toimintakyvyn sisältöjä.

2. luokka
S1 Kaikkia S1: n Fyysisen toimintakyvyn sisältöjä
S2 Kaikkia S2:n Sosiaalisen toimintakyvyn sisältöjä
S3 Kaikkia S3:n Psyykkisen toimintakyvyn sisältöjä.

Muuta:
Hyödynnetään lähiliikuntapaikkoja, luontoa ja muuta ympäristöä sekä tehdään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.