KOULUN TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI

6 KOULUN TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI

Yleistä

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, lukioiden välinen verkostoituminen ja kilpailu sekä koulun sisällä havaitut muutostarpeet vaikuttavat siihen, että toimintaa on jatkuvasti kehitettävä ja arvioitava.

Kehittämistyö voidaan jakaa toisaalta koulun toiminnan ja toimintaedellytysten parantamiseen, toisaalta taas oppiainekohtaiseen kehittämiseen. Koulun arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulun tila useista eri näkökulmista ja vahvistaa koulun toiminta-ajatusta.

Koulun oma opetussuunnitelma on kehittämistyön keskeinen väline. Pyrkimyksenä on pitää opetussuunnitelma koko ajan toimivana ja puuttua havaittuihin epäkohtiin mahdollisimman nopeasti. Tämä vahvistaa opetussuunnitelman merkitystä lukion keskeisenä työvälineenä sekä koko koulun että yksittäisen opettajan oman opetustyön kannalta. Suunnitelman avulla työyhteisö täsmentää tavoitteitaan, suunnittelee toimintaansa, harjoittaa itsearviointia ja uudistaa omia toimintatapojaan.

Ulkoinen arviointi

Myös koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (lukiolaki 629/1998 16 § 2 mom.). Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. Kuntakohtaisten arviointien toteuttamisesta ja tuloksista tiedottamisesta yksityiskohtaisemmin päättää sivistyslautakunta. Arviointitulosten tiedottaminen toteutetaan siten, ettei yksittäinen koulu tai yksittäinen henkilö tule leimatuksi.

Sisäinen arviointi

Sisäinen arviointi voi kohdistua mihin tahansa koulun toiminta-alueeseen, ja koulu valitsee arvioinnin kohteet vuosittain. Nämä kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat:

 • opetussuunnitelma ja sen toteuttaminen
 • toimintakulttuuri ja johtaminen
 • opetukseen liittyvät käytännön järjestelyt
 • resurssien riittävyys (mm. budjettivarat, opettajaresurssit virkoina ja tuntiopettajina, oppilaitoksen tilat)
 • henkilöstön jaksaminen, hyvinvointi ja kehittäminen
 • sisäinen tiedonkulku ja yhteistyö
 • yhteistyö ulkopuolisen tahojen kanssa
 • opiskelijan ohjaus ja opetuksen tukitoimet
 • työskentelykulttuuri
 • koulun oma imago
 • oppimistulokset.Koulukohtaisesti suoritettavista arvioinneista ja niiden tuloksista tiedottamisesta päättää koulun opettajakunta. Tulokset käsitellään aina luottamuksellisina. Mitään tietoa esimerkiksi yksittäisten opetusryhmien tuloksista ei käsitellä julkisesti vaan tulokset ovat aina tarkoitettu ko. ryhmien toiminnan kehittämiseen. Vuosisuunnitelmassa tarkempi aikataulu.

 • Nakkilan lukion toiminnan jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin suunnitelma
 • Arvioinnin materiaali kerätään tilastoista ja kyselyin. Myös jatkuva havainnointi ja avoin keskustelu toimivat arvioinnin välineinä. Koulun sisäiseen arviointiin osallistuvat koko koulun henkilökunta, opiskelijat ja opiskelijoiden vanhemmat. Opiskelijalla on oikeus palautteen antoon.

Mitä arvioidaan

Kuka arvioi

Miten arvioidaan

Milloin arvioidaan

Miten tuloksia hyödynnetään

Opiskelijahuollon tavoitteiden toteutuminen: yhteisöllisyys, ympäristön terveellisyys, osallisuus, opiskelijahuollon resurssit ja toimenpiteiden toteutuminen

THL:n valtakunnallinen kysely opiskelijoille

Kouluterveyskysely verkossa

Joka toinen vuosi

Julkistetaan tiivistelmä, jatkokäsittely opiskelijahuollon hyvinvointiryhmässä, opiskelijakunnan työskentelyssä, opettajainkokouksissa sekä vanhempainilloissa

Huoltajakysely

Wilmassa

kerran vuodessa

Informaatio vastuuhenkilöille

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Nakkilan lukiossa

Opiskelijat

henkilökunta

ryhmänohjaajien keskustelu

Lukuvuosittain

jatkotyöskentely opiskelijahuollon hyvinvointiryhmässä toimintakulttuurin kehittämiseksi

Wilman- kysely

Opetussuunnitelman toteutuminen

Opiskelijat

huoltajat

Wilma-kysely

ryhmänohjaajien toteuttama

lukuvuosittain

opettajainkokouksessa

opiskelijakunnan hallitus pohtii tulosten
perusteella kehitysehdotuksia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä