Päihde- ja huumestrategia

Nakkilan yhteiskoulun ja Nakkilan lukion päihde- ja huumestrategia

1. Tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen

Tupakkatuotteiden käytön ehkäisevä työ on tarpeen tupakoinnista aiheutuvien huomattavien niin yksilölle, kuin yhteiskunnallekin koituvien haittojen vuoksi. Tärkeimpiä näistä ovat aineriippuvuus, sairaudet ja terveysongelmat sekä sosiaaliset ongelmat. Ehkäisevä työ on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään tupakkatuotteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Koulussa oppilaiden/opiskelijoiden sosiaaliset verkostot ovat tiiviit ja kaveriporukan tupakoimattomaan kohdistuva paine merkittävä kokeilun yllyke.

Tavoitteet
 • ennaltaehkäistä tai myöhentää oppilaiden/opiskelijoiden tupakoinnin aloittamista
 • lisätä oppilaiden/opiskelijoiden tietoisuutta tupakkaan liittyvistä riskeistä ja ongelmista
 • kannustaa oppilaita/opiskelijoita lopettamaan jo aloitettu tupakanpoltto
Tupakkalaki
 • Tupakkatuotteen sekä suora että epäsuora mainonta on kielletty (8§).
 • Tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä muutoin
 • luovuttaa henkilölle, joka on 18 vuotta nuorempi (10§).
 • Tupakointi on kielletty mm. (12§) oppilaitosten nuorille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoilualueilla, työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa.
Koulun järjestyssäännöt

Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana ja koulun tapahtumissa sekä koulualueella. Vrt. tupakkalaki

Ennaltaehkäisyn keinot
 • oppilaita/opiskelijoita informoidaan tupakoinnin vaikutuksista ja vaaroista.
 • asiasta annetaan tietoa eri oppiaineissa opetussuunnitelman mukaisesti. Asiasta keskustellaan, kun tupakointi nousee esille esim. luokkatilanteissa tai julkisessa keskustelussa
 • tehdään yhteistyötä oppilaiden/opiskelijoiden vanhempien kanssa. Koulun vanhempainilloissa voidaan kouluasioiden lisäksi käsitellä tupakointi- ja päihdeaihetta
 • kouluterveydenhuollon terveystarkastuksien yhteydessä keskustellaan myös tupakoinnista ja päihdeasioista.
 • tupakointia ehkäisevässä työssä voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita
Yhteistyötahot
 • Ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan eri tahojen yhteistyönä. Niistä päätetään kyseisen toiminnan yhteydessä.
2. Ennaltaehkäisevä päihde- ja huumestrategia

Johdanto

Lasten ja nuorten päihteiden käyttö on osa suomalaista päihdekulttuuria ja yhteiskuntaa. Päihteettömän ja terveen elämän tukemiseksi tarvitaan suunnitelmallisesti tehtävää ennaltaehkäisevää työtä, jossa otetaan huomioon nuoren elämäntilanne kokonaisuutena. Koulumme ennaltaehkäisevän työn päihde-ja huumestrategia on laadittu työvälineeksi, jonka avulla koulun käytäntöjä ja päihdekasvatusta pyritään toteuttamaan ja arvioimaan säännöllisesti lukuvuosittain.

Tavoite:
 • välittämisen asenne: yksilöiden huomioiminen, poissaolojen seuranta, vastuuseen ohjaaminen
 • yhteishengen tukeminen: koulun retket, teemailtapäivät
 • itsetunnon tukeminen:
 • myönteisen palautteen merkitys
 • varhainen ongelmien tunnistaminen ja tilanteisiin puuttuminen
 • käytännön toimenpiteet
Työnjako ja sitouttaminen

Oppilaskunta:
 • esitellään kokouksessa asia ja pyydetään kommentteja
 • kaikkien oppilaiden sitouttaminen asiaan koulutuksen ja asian toistuvan tähdentämisen avulla
 • salassapitosäädökset
Opettajat / ryhmänohjaajat
strategiarungon esittely opettajainkokouksessa vuosittain
 • strategian muokkaamisen, seurantaan ja päivittämiseen osallistuminen yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa
 • omien toimintamahdollisuuksien miettiminen pienryhmissä
 • rohkaisu oman aineen opetuksessa asian esilleottamiseen ( oikeaa tietoa oikeaan aikaan )
 • etenemispolku: kenen puoleen käännytään ongelmatilanteessa ja kuinka edetään
 • yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan toimiminen
 • salassapitosäädökset
Aineenopettajat
 • poissaolojen tarkka seuranta ja niistä tiedottaminen
 • yhteistyö ryhmänohjaajan kanssa
Luokanvalvojat/ryhmänohjaajat
 • oman luokan/ryhmän haastattelu ja seuranta
Oppilashuoltoryhmä
 • toimii opettajien, luokanvalvojien, ryhmänohjaajien ja henkilökunnan tukena
 • ennaltaehkäisevästi seuraa oppilaiden/opiskeljoiden opintojen etenemistä
 • osallistuu strategian muokkaamiseen, seurantaan ja päivittämiseen
 • akuuttien tilanteiden käsittely ja koordinointi
 • salassapitosäädökset
Terveydenhoitaja ja oppilashuollon ohjaaja
 • ennaltaehkäisevää työtä
 • kouluu testauttaa oppilaan/opiskelijan (terveydenhoitaja)
 • hoitoonohjaus
 • jatkohoidosta tukeminen
Muu henkilökunta:
 • rohkaistaan tiedon eteenpäinviemiseen sovitulla tavalla ( ks etenemispolku )
 • salassapitosäädökset
Vanhemmat
 • tiedotusta vanhempainilloissa
 • mahdolliset sähköpostitiedotteet/ muut tiedotteet
 • tietoa vanhemmille salassapitosäädöksistä
Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen malli (”etenemispolku”)

1. HUOLI HERÄÄ KOULUSSA
 • väsymys/ muuttunut ulkoinen olemus
 • poissaolot
 • opintosuoritusten heikkeneminen ja opintojen etenemättömyys
 • haluttomuus
2. TUNNISTAMINEN / EPÄILY
 • luokanvalvoja/ryhmänohjaaja/ opettaja/ koulukaveri/ terveydenhoitaja/ muu henkilökunta/ vanhemmat epäilevät päihteiden väärinkäyttöä
 • Jos koulussa nousee esille huoli oppilaan mahdollisesta huumeiden kokeilusta/-käytöstä, -myynnistä tai –välityksestä, asia otetaan puheeksi oppilaan kanssa.
 • Tieto asiasta menee rehtorille ja luokanvalvojalle. Havainnon tehnyt henkilö on yhteydessä huoltajaan/huoltajiin.

 • Epäilyn oppilaan huumeiden kokeilusta tai -käytöstä tullessa esille, oppilas ohjataan koulun terveydenhoitajalle ja terveydenhoitaja lähettää oppilaan huumetestiin terveyskeskukselle.
 • Jos huumeseula virtsanäytteestä on positiivinen, lähetetään oppilas laboratorioon seulaa varten, asiasta tiedotetaan huoltajalle/ huoltajille.
 • Mikäli oppilas / huoltajat kieltäytyvät selvittämästä asiaa tai huumeseula on positiivinen, asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
 • Jos huumeseula on negatiivinen, jatkotoimena kuitenkin seurataan oppilaan tilannetta ja terveydenhoitaja tai koulukuraattori ovat yhteydessä oppilaaseen ja huoltajaan/huoltajiin 1-3 kuukauden kuluessa huume-epäilystä.
 • Oppilas ja huoltaja/huoltajat kutsutaan keskustelemaan asiasta koululle.
 • Mikäli koulussa herää epäilys huumeiden välityksestä tai myynnistä, koululta tehdään asiasta rikosilmoitus poliisille.
 • Jos keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa ei muuta tilannetta, niin ota yhteyttä johonkin yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseneen (terveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilashuollon ohjaaja, opinto-ohjaaja, rehtori).

Mikäli koulussa herää epäilys huumeiden välityksestä tai myynnistä, koululta tehdään asiasta rikosilmoitus poliisille.

Olennaista on myös se, että huumeiden käyttöön liittyviin huhuihin puututaan ajoissa. Näin vältetään se, että oppilas/opiskelija leimautuu yhteisössä huumeiden käyttäjäksi pelkkien huhujen perusteella. Oppilaan/opiskelijan huumetestaus toimii siis myös oppilaan/opiskelijan oikeusturvan puolella. On myös huomattava, että huumetestistä voi kieltäytyä ilman suoria seuraamuksia. Toisaalta esimerkiksi oppilaan/opiskelijan mahdollisesti pitkittäessä testin ottamista ei testillä ole enää merkitystä huumeiden toteamisen kannalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä