1. Oppiaineen tavoite

Oppiaineen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kesätöitä, jatkokoulutusta ja työelämää ajatellen. Uudessa opetussuunnitelmassa keskiössä on laaja-alainen osaaminen, jossa asiat ymmärretään kokonaisuuksina, ei pelkästään yksittäisinä asioina eri oppiaineissa. Laaja-alainen osaaminen jaetaan seitsemään eri osaamiskokonaisuuteen, joillaon kuitenkin useita liittymäkohtia toisiinsa.

”Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään” (Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, s. 20).

Yrittäjämäisessä toimintatavassa halutaan tarjota edellä lueteltuihin asioihin aito mahdollisuus ilman oppiainerajoja. Erityisesti halutaan tukea oppilaita omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä projektimaisten toiminnallisten kokonaisuuksien kautta, vuorovaikutuksessa muiden kanssa.