Opinto-ohjaus

Ohjauksen järjestäminen

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan,oppimisen valmiuksiaan ja opiskelutaitojaan. Huomiota kiinnitetään myös oppilaiden persoonallisuuden kasvuun ja kehitykseen, itsetuntemuksen ja itsensä arvioinnin kehittymiseen ja sosiaaliseen kypsymiseen.

Ohjaustoiminta jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka oppilaanohjaus on omana oppiaineenaan vasta perusopetuksen yläluokilla. Kaikilla opettajilla on yhteistyövelvoite koko oppilaan koulunkäynnin ajan. Yhteistyötä tehostetaan erityisesti opiskelun nivelkohdissa.Koulu tekee yhteistyötä vanhempien kanssa myös ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Luokkamuotoinen ohjaus

8. luokalla oppilas perehtyy jo Suomen koulutusjärjestelmään ja oppii etsimään tietoa työelämästä ja ammattialoista. Ohjauksen tavoitteena on myös lisätä oppilaan itsetuntemusta tulevaa jatkokoulutusvalintaa varten. 8. luokan aikana oppilas valitsee valinnaisaineet 9. luokkaa varten.

9. luokalla ohjauksen pääpaino on jatko-opintoihin ohjaamisessa. Suomen koulutusjärjestelmä ja erilaiset jatkokoulutusvaihtoehdot käydään perusteellisesti läpi.Lisäksi syvennetään oppilaan tiedonhakutaitoja koulutuksista ja ammateista. Oppitunneilla vierailee eri oppilaitosten edustajia kertomassa opintotarjonnastaan. Myös työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehdään yhteistyötä niin, että toimiston edustaja käy pitämässä oppitunnin toimiston palveluista. Teemoina käsitellään myös opiskelua ja työskentelyä ulkomailla sekä yrittäjyyttä. 9. luokan aikana tehdään opintokäyntejä oppilaita kiinnostaviin toisen asteen oppilaitoksiin.

Henkilökohtainen ohjaus

Oppilaanohjaaja haastattelee jokaisen yläkoululaisen 9. luokan syyslukukauden aikana. Henkilökohtaisessa ohjauksessa käsitellään yleensä koulunkäynnin sujumista, oppilaan etenemisestä oppiaineissa, arvioidaan hänen opiskelutaitojaan sekä vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Tarvittaessa oppilaanohjaaja ohjaa oppilaan terveydenhoitajalle tai kuraattorille, jos keskusteluissa ilmenee siihen tarvetta.

9. luokan aiheena henkilökohtaisessa ohjauksessa on erityisesti ohjaaminen jatko-opintoihin. Oppilaanohjaaja kuulee oppilasta, vastaa hänen mahdollisiin kysymyksiinsä, esittää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka antavat oppilaalle eväitä pohtia itselleen sopivaa jatkokoulutusvaihtoehtoa. Ohjauksen tarve on aina henkilökohtaista, määrä riippuu oppilaan tilanteesta.


Työelämään tutustuminen (TET)

Oppilaille järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja. Jaksot ovat osa koulun opetussuunitelmaa ja niiden tarkoituksena on lisätä nuorten elinkeinoelämän tuntemusta ja työn arvostusta. Työelämään tutustumisesta pyritään saamaan vinkkejä myös oman elämänuran suunnitteluun.

8. luokan keväällä toteutetaan viikon mittainen koulun ulkopuolinen TET-jakso. TET-paikkaa mietittäessä oppilaanohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan. TETin tarkoituksena on antaa oppilaalle käsitys työelämästä ja sen pelisäännöistä, tutustuttaa oppilaita eri ammattien vaatimuksiin ja omalta osaltaan olla tukemassa jatkokoulutukseen hakeutumista. Oppilaanohjaaja toimii yhteyshenkilönä työantajiin ja käy tapaamassa tettiläisiä TET-jakson aikana. Työnantaja arvioi oppilaan toimintaa TET-jakson aikana ja antaa jakson lopuksi oppilaalle kirjallisen arvioinnin. Jakson aikana oppilas tekee myös itsearviointia, joka käydään jakson jälkeen läpi oppilaanohjauksen tunneilla ja henkilökohtaisessa ohjauksessa.

9. luokan syksyllä on oppilailla on 2 viikon mittainen työelämään tutustuminen (yht.10 koulupäivää). TET-paikan valintaa ohjaa tuleva jatkokoulutusvalinta. Tet-jakson aikana oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa ja kirjoittavat TETin jälkeen kokemuksistaan kirjallisen raportin. Lisäksi he saavat työantajalta kirjallisen arvioinnin, jossa arvioidaan oppilaan kykyjä noudattaa työelämän pelisääntöjä.

Ohjaus ja yhteistyö kotien kanssa

Jatko-opinnoista pidetään erillinen vanhempainilta 9. luokan. Tilaisuudessa kerrotaan eri jatko-opintomahdollisuuksista ja yhteishaun käytännön toteutuksesta, ts. siitä, miten sähköinen yhteishaku toimii ja etenee käytännössä. Myös kotisivuilta löytyy yhteishaun aikataulu ja toimenpiteet.

Vanhemmat voivat halutessaan olla yhteydessä oppilaanohjaajaan milloin he kokevat sen tarpeelliseksi. Kyseessä voi olla oppilaan tarvitsema tuki koulunkäynnin suhteen, oppilashuollinen tarve tai jatko-opintoihin liittyvät kysymykset. Tarpeen vaatiessa järjestetään palaveri, jossa asiaa pohditaan yhdessä vanhempien ja oppilaan kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä