Luokanohjaajan / luokanvalvojan tehtävät

Luokanohjaaja / Luokanvalvoja

Luokanohjaajalla on päävastuu oman luokkansa oppilaiden kasvun ja kehityksen sekä oppimisen ja opiskelun ohjaamisesta. Hän hoitaa ensisijaisesti myös yhteydenpitoa oman luokkansa oppilaiden huoltajien kanssa.

Kasvun ja kehityksen ohjaus

Luokanohjaaja

- tukee luokkansa ryhmäytymistä sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämistä ryhmätoiminnassa

- ohjaa luokkansa oppilaita erilaisuuden ymmärtämisessä ja hyväksymisessä sekä toinen toistensa huomioon ottamisessa

- ohjaa luokkansa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan ja tukee heitä niiden vahvistamisessa

Oppimisen ja opiskelun ohjaus

Luokanohjaaja

- opastaa luokkansa oppilaita opiskelumenetelmien ja -tekniikoiden kehittämisessä

- seuraa oman luokkansa oppilaiden opintosuorituksia

- seuraa koulunkäynnin säännöllisyyttä ja puuttuu välittömästi luvattomiin poissaoloihin

Luokanohjaajan tunnit

- luokanohjaajan tuntien tärkeimpinä tavoitteina on luokan yhteishengen, kouluviihtyvyyden sekä opiskelumyönteisyyden ylläpitäminen ja edistäminen

- luokanohjaaja suunnittelee ja toteuttaa omalle luokalleen luokanohjaajatunnit sovitusti. Tunneilla käsitellään koulunkäyntiin liittyviä teemoja ja luokan yhteisiä asioita sekä tiedotetaan koulun ajankohtaisista asioista.

Henkilökohtainen ohjaus

Luokanohjaajan ja oppilaan välisessä henkilökohtaisessa tapaamisessa on mahdollista keskustella luottamuksellisesti oppilaan opintoihin, koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Luokanohjaaja käy henkilökohtaisen keskustelun jokaisen luokkansa oppilaan ja tämän huoltajan kanssa lukuvuosittain koulussa sovitun aikataulun mukaan.

Keskustelun teemat ja tavoitteet vuosiluokittain:

7 lk: tutustuminen, opiskelu yläkoulussa
- Tavoitteena on tutustua puolin ja toisin sekä madaltaa kynnystä kodin ja koulun yhteydenpitoon
- Keskustelun tukena voi käyttää 6. luokalla täytettyä tiedonsiirtolomaketta ja / tai keskustelurunkomallia (ks. työkalupakki)
- Oppilaan oppimistyylin huomioiminen kotona; läksyjen lukeminen, kokeisiin valmistautuminen, oppimisympäristö jne.

8. lk: koulutyön sujuminen ja opiskelutaidot
- Tavoitteena on sopia yhdessä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden avulla nuoren koulunkäynti ja opiskelu onnistuvat
- Keskustelun tukena voidaan käyttä lomakkeita, jotka oppilas ja huoltaja saavat etukäteen täytettäväkseen sekä luokanohjaajan muilta opettajilta keräämää tietoa oppilaan koulunkäynnistä (ks. työkalupakki). Keskustelun päätteeksi sovittavat asiat kirjataan sopimus-lomakkeeseen, johon palataan esim. 9. luokan alussa käytävässä keskutelussa

9.lk: opintojen tilanne ja tavoitteet 9.luokalle
- Tavoitteena on ohjata nuorta arvioimaan toimintaansa sekä asettamaan omia tavoitteita
- Keskustelun tukena käytetään 8.luokan lomaketta (yhdessä sovittujen toimenpiteiden tarkistus) sekä itsearviointilomaketta, jonka oppilas täyttää etukäteen (ks työkalupakki)

Kodin ja koulun yhteistyö

Luokanohjaaja

- pitää yhteyttä luokkansa oppilaiden huoltajiin: vanhempaintapaamiset, poissaolojen ja muiden oppilasta koskevien asioiden selvittäminen huoltajien kanssa, luokan yhteisitä asioista tiedottaminen jne.

- järjestää oman luokkansa oppilaiden vanhempainillan yhdessä rinnakkaisluokkien luokanohjaajien, rehtorin ja oppilaanohjaajan kanssa koulun lukuvuosisuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti

- järjestää tarpeen mukaan luokkakohtaisia vanhempainiltoja/ luokkailtoja sekä muuta toimintaa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Vuosiluokittaisten vanhempainiltojen teemat:

- 7.lk: Yläkoulun käytänteet ja toimintatavat

- 8. lk: Nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvä tai muu ajankohtainen teeema

- 9. lk: Viimeisen lukuvuoden asiat: luokkaretket, päättöarviointi, työelämään ja jatko-opiskeluvaihtoehtoihin tutustuminen, yhteishaku

Luokanohjaajan / Luokanvalvojan vastuualueet tukitoimissa

Luokanohjaaja

- vastaa luokkansa oppilaan tuen tarpeista ja muiden opetuksen järjestämisen kannalta olennaisten asioiden tiedottamisesta muille häntä opettaville opettajille sekä oppilashuoltoryhmälle huomioiden, mitä henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä on säädetty (ks. Lakilaatikko)

- osallistuu oman luokkansa oppilaalle laadittavan pedagogisen arvion laatimiseen yhdessä aineenopettajan/ aineenopettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa ja huolehtii tukimuotojen toteutumisen seurannasta ja arvioinnista (ohjeet Tuen suunnitelmassa) Onko Tuen suunnitelma voimassa?

- osallistuu oman luokkansa oppilaalle tarvittaessa laadittavan pedagogisen selvityksen laatimiseen moniammatillisen ryhmän jäsenenä (ohjeet Tuen suunnitelmassa)

- osallistuu oman luokkansa oppilaan HOJKS:n laatimiseen ja päivittämiseen moniammatillisen ryhmän jäsenenä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä