Alkuopetus

Yleistä

OPS 2014
Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai perhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.

Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat.

Oppilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista.

Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyön keskiössä on riittävä luottamuksellinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä. Yhteydenpidossa käytetään tarkoituksenmukaisia kanavia.

Vanhempainilta voidaan rakentaa jonkin ajankohtaisen teeman tai yhteisen tekemisen ympärille. Koulun koosta riippuen vanhempainillat voidaan järjestää joko koko koulun yhteisinä tapahtumina tai luokkakohtaisina tilaisuuksina.

Vanhempaintapaamisessa huoltajilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti oman lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista opettajan kanssa. Oppilaan osallistuminen vanhempaintapaamiseen on suositeltavaa, kun keskustellaan hänen koulunkäyntiinsä liittyvistä asioista. Näin edistetään oppilaan osallisuutta ja itsetunnon kasvamista. Samalla lisätään oppilaan tietoisuutta siitä, että koti ja koulu yhdessä tukevat hänen kasvamistaan ja koulunkäyntiään. Opettajan ja vanhempien harkinnan mukaan on joistakin asioista tarkoituksenmukaista keskustella vain opettajan ja huoltajien kesken.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä