Nivelvaihe 6 - 7

Yleistä

OPS 2014

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla, kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.


Siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle


Siirtyminen vuosiluokalta 6 luokalle 7 on opintopolun haasteellinen vaihe:
 • Oppilaan kannalta tieto siitä, minkälaiseen kouluun hän on siirtymässä, minkälaisia opettajia siellä työskentelee ja minkälaisia luokkakavereita omaan luokkaan on tulossa, helpottaa hänen valmistautumistaan tulevaan kouluvuoteen.
 • Oppimisen ja koulunkäynnin sujuvan jatkumisen kannalta on tärkeätä, että olennainen tieto siirtyy nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun niille opettajille, jotka oppilaan opetuksesta vastaavat.

Nivelvaiheen toteuttaminen

Kuntakohtaiset erot koulurakenteessa huomioiden sovelletaan seuraavaa menettelyä:

 • Kevätlukukauden aikana yläkoulun rehtori, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja käyvät alakouluilla tapaamassa kuudesluokkalaisia. Kuudesluokkalaisille kerrotaan yläkoulun käytänteistä ja 7. luokalle siirtymisen mukanaan tuomista muutoksista koulunkäynnissä.
 • Alakouluvierailun yhteydessä kartoitetaan luokanopettajan kanssa oppilaskohtaisesti kunkin oppilaan:
  • vahvuudet
  • mahdolliset tuentarpeet opiskelussa
  • muut koulunkäynnin sujuvan jatkumisen kannalta tarpeelliset seikat
 • Kuudesluokkalaisille jaetaan tiedonsiirtolomake, jonka he täyttävät kotona yhdessä vanhempien/ huoltajien kanssa ja palauttavat tullessaan tutustumaan yläkouluun. Lisäksi oppilaat voivat kirjoittaa vaikkapa kirjeen tulevalle luokanohjaajalleen. Tiedonsiirtolomakkeet säilytetään luokkakansiossa koulussa yhteisesti sovitussa paikassa.
 • Huhti-toukokuussa kuudesluokkalaiset vierailevat yläkoululla, jolloin he tutustuvat koulutiloihin, tulevaan luokkaansa, luokanohjaajaansa ja tukioppilaisiin. Tutustuminen voidaan järjestää myös illalla, jolloin huoltajillakin on mahdollisuus osallistua.
 • Oppilaanohjaaja ja erityisopettaja tekevät siirtopalaverien ja tiedonsiirtolomakkeiden perusteella yhteenvedon oppilaiden tuen tarpeista.
 • Elokuussa oppilashuoltoryhmä välittää oppilaskohtaiset opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot 7. luokkalaisia opettaville opettajille huomioiden henkilötietojen salassapitoa ja käsittelyä koskevat säädökset (ks. LAKILAATIKKO).
 • Luokanohjaaja vastaa jatkossa oman luokkansa oppilaiden yleisen tuen tarpeiden, oppimissuunnitelmien ja HOJKS:en tiedotuksesta niille opettajille, jotka oppilasta opettavat. Tuen tarpeet on syytä kerrata ainakin uuden lukuvuoden alkaessa sekä opettajien vaihtuessa.
 • Jokainen opettaja on velvollinen tarkistamaan opettamiensa oppilaiden yleisen tuen tarpeet ja suositellut tukimuodot oppimissuunnitelmista/ HOJKS:sta sekä konsultoimaan erityisopettajaa tarvittaessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä