Aineenopettajan tehtävät

Aineenopettaja

Aineenopettaja ohjaa oppilaita oppiaineen opetuksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan antaa pieryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta. Jokainen opettaja on vastuussa oppilaiden tuen tarpeen havaitsemisesta ja siihen vastaamisesta.

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Aineenopettaja

- käyttää monipuolisia työtapoja, jotta oppilailla on mahdollisuus tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa oppijoina sekä harjaantua erilaisten opiskelumenetelmien käytössä

- ohjaa oppilaita arvioimaan omaa edistymistään ja suorituksiaan

- sisällyttää opetukseensa harjoituksia, joiden avulla oppilailla on mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja: toisten huomioon ottamista sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämistä erilaisissa ryhmätilanteissa

Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus

Aineenopettaja

- sisällyttää oppiaineensa opetukseen kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin (vinkkejä työkalupakissa)

- kytkee oppiaineensa opetuksen oppilaiden TET-jaksoon koulun suunnitelman mukaan

- mahdollisuuksien mukaan vierailee oppilaiden TET-paikoissa ja pitää yhteyttä työelämän kanssa

Vastuualueet tukitoimissa

- tiedottaa oppilaille ja hänen huoltajilleen opetuksen tukitoimien mahdollisuuksista ja antaa tarvittaessa tukiopetusta

- laatii oppilaalle tarvittaessa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman yhteistyössä luokanohjaajan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

- vastaa suunniteltujen tukimuotojen toteutumisesta ja tarvittaessa osallistuu pedagogisen selvityksen ja HOJKS:n laatimiseen moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus

Aineenopettaja

- opastaa oppilaita monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käyttämiseen sekä ohjaa oppilasta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan

- esittelee oppilailleen opettamansa oppiaineen/ kurssin tavoitteet sekä arviointikriteerit

- ohjaa oppilasta arvioimaan omia suorituksiaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

- kertoo oppilaille oppiaineen päättöarvioinnista ja päättöarvosanan muodostumisesta

- käyttää monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä huomioiden oppilaiden erilaiset oppimistyylit

- eriyttää opetusta opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa huomioiden oppilaan oppimisedellytykset

- antaa oppilaalle henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa

- sisällyttää opetukseen harjoituksia, joiden avulla oppilaat voivat kehittää oppimisvalmiuksiaan

- tukee oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämistä omassa oppiaineessaan kullekin oppiaineelle luonteval-
la tavalla.

- suunnittelee ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia yhdessä oppilaiden ja muiden opettajien kanssa