Aineenopettajan tehtävät

Aineenopettaja

Aineenopettaja ohjaa oppilaita oppiaineen opetuksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan antaa pieryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta. Jokainen opettaja on vastuussa oppilaiden tuen tarpeen havaitsemisesta ja siihen vastaamisesta.

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Aineenopettaja

- käyttää monipuolisia työtapoja, jotta oppilailla on mahdollisuus tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa oppijoina sekä harjaantua erilaisten opiskelumenetelmien käytössä

- ohjaa oppilaita arvioimaan omaa edistymistään ja suorituksiaan

- sisällyttää opetukseensa harjoituksia, joiden avulla oppilailla on mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitoja: toisten huomioon ottamista sekä oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämistä erilaisissa ryhmätilanteissa

Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus

Aineenopettaja

- sisällyttää oppiaineensa opetukseen kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin (vinkkejä työkalupakissa)

- kytkee oppiaineensa opetuksen oppilaiden TET-jaksoon koulun suunnitelman mukaan

- mahdollisuuksien mukaan vierailee oppilaiden TET-paikoissa ja pitää yhteyttä työelämän kanssa

Vastuualueet tukitoimissa

- tiedottaa oppilaille ja hänen huoltajilleen opetuksen tukitoimien mahdollisuuksista ja antaa tarvittaessa tukiopetusta

- laatii oppilaalle tarvittaessa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman yhteistyössä luokanohjaajan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

- vastaa suunniteltujen tukimuotojen toteutumisesta ja tarvittaessa osallistuu pedagogisen selvityksen ja HOJKS:n laatimiseen moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus

Aineenopettaja

- opastaa oppilaita monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käyttämiseen sekä ohjaa oppilasta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan

- esittelee oppilailleen opettamansa oppiaineen/ kurssin tavoitteet sekä arviointikriteerit

- ohjaa oppilasta arvioimaan omia suorituksiaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

- kertoo oppilaille oppiaineen päättöarvioinnista ja päättöarvosanan muodostumisesta

- käyttää monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä huomioiden oppilaiden erilaiset oppimistyylit

- eriyttää opetusta opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa huomioiden oppilaan oppimisedellytykset

- antaa oppilaalle henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa

- sisällyttää opetukseen harjoituksia, joiden avulla oppilaat voivat kehittää oppimisvalmiuksiaan

- tukee oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämistä omassa oppiaineessaan kullekin oppiaineelle luonteval-
la tavalla.

- suunnittelee ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia yhdessä oppilaiden ja muiden opettajien kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä