Opinto-ohjaus

Mitä ohjaus on?
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Ohjaus on yhteistyötä.

 • Opettajat tekevät yhteistyötä oppilaan opintopolun aikana ja nivelvaiheissa, jolloin ohjaus muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon.
 • Koulun ja kodin välinen säännöllinen yhteistyö on tärkeää koko koulupolun ajan.
 • Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa painottuu perusopetuksen yläluokille.
 • Koulutuksen nivelvaiheissa yhteistyötä tehdään myös koulujen ja kouluasteiden kesken.

Kodin ja koulun yhteistyö

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppilas elää samanaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta.

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalla tulee olla mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Huoltajille tulee antaa tietoa:
 • opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä
 • opintoihin liittyvästä arvioinnista
 • oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista
 • oppilaan luvattomista poissaoloista
 • oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen ja salassapitoon liittyvistä kysymyksistä
 • huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen
 • oppilashuollon toiminnasta
 • kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa

Yhteistyötä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tulee tehdä koko koulun toiminnan tasolla:
 • Yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu.
 • Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, jotka liittävät opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

Yhteistyö koulutuksen nivelvaiheissa

Nivelvaiheet ovat oppilaan opintopolulla ohjauksellisesti keskeisiä kohtia. Nivelvaiheohjauksessa tehdään yhteistyötä koulujen ja kouluasteiden välillä sekä eri hallinnonalojen kesken.

Tavoitteena on:
 • sujuva opiskelun jatkuminen
 • koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle putoamisen ehkäiseminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä