Työelämään tutustuminen

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISEN MUODOT

Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot (TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu.

Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

TET-JAKSOJEN TAVOITTEET

NUORI:
 • saa tietoa ja omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja työyhteisössä toimimisesta
 • oppii ymmärtämään työelämän pelisääntöjä
 • soveltaa koulussa oppimiaan taitoja uudessa ympäristössä ja vieraiden aikuisten yhteisössä
 • saa tietoja ammateista ja työelämän asettamista vaatimuksista
 • saa mahdollisuuden testata sosiaalisia taitojaan vieraassa ympäristössä
 • hankkii eväitä jatko-opiskelusuunnitelmiaan varten
 • rohkenee valita TET-paikan sukupuolesta riippumatta (sukupuolisegregaation purku) 
KOULU/ OPETTAJAT:
 • saa mahdollisuuden koulutuksen ja työelämän vuorovaikutukseen
 • saa tietoa työelämän vaatimuksista ja sen koulutukselle tarjoamista mahdollisuuksista
 • löytää opetuksen sisältöjä ja vaikuttavuutta rikastavia käytännön esimerkkejä siitä, mihin eri oppiaineiden tietoja ja taitoja työelämässä käytetään
 • TET-jaksot osaksi eri oppiaineita
TYÖELÄMÄ:
 • saa mahdollisuuden esitellä alan tarjoamia mahdollisuuksia nuorille
 • saa tilaisuuden esitellä työyhteisöä paikkakunnan työllistäjänä ja ammatteja uravaihtoehtona

TET-JAKSOJEN TOTEUTTAMINEN

TET-jaksojen aikataulutuksesta sovitaan koulun lukuvuosisuunnittelun yhteydessä. Tarkoituksenmukaista on, että 9-luokkalaisten TET-jaksot sijoitetaan niin, että nuori voi hyödyntää kaikkia TET-kokemuksiaan jatko-opintosuunnittelussaan.

OPPILAANOHJAAJA:
 • valmentaa oppilaat TET-jaksoa varten
 • auttaa tarvittaessa TET-paikkojen hankkimisessa
 • tiedottaa TET-jaksosta oppilaiden huoltajille sekä työnantajille
 • vierailee TET-paikoissa mahdollisuuksien mukaan
OPPILAS:
 • on aktiivinen TET-paikan hankkimisessa
 • toimittaa TET-sopimuksen oppilaanohjaajalle ennen TET-jakson alkamista oppilaanohjaajan antaman aikataulun mukaisesti.
 • toimii TET-paikassa ohjeiden mukaisesti ja tekee koulun antamat TET-tehtävät
OPETTAJAT:
 • sitovat oman oppiaineensa sisältöä oppilaiden TET-jaksoon koulussa sovittujen periaatteiden mukaisesti
 • vierailevat oppilaiden TET-paikoissa mahdollisuuksien mukaan
TET-PAIKAN VASTUUHENKILÖ:
 • solmii TET-sopimuksen oppilaan kanssa
 • vastaa TET-jakson ohjelman laatimisesta
 • perehdyttää oppilasta työyhteisön toimintaan ja työtehtäviin
 • antaa oppilaalle rakentavaa palautetta
 • käy TET-jakson päätteeksi palautekeskustelun oppilaan kanssa ja antaa kirjallisen todistuksen TET-jaksosta

TET-PELISÄÄNNÖT

 • Oppilas hankkii itse TET-paikan. Oppilaanohjaaja auttaa tarvittaessa.
 • Oppilas on jokaisen TET-jakson eri paikassa, mikäli mahdollista. Kotona tai omassa perheyrityksessä TET-jakson voi suorittaa vain huoltajan anomukseen ja painaviin perusteisiin nojaten
 • Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle tarvitse maksaa palkkaa
 • Oppilaan tulee ilmoittaa sairastumisestaan TET-paikan vastuuhenkilölle ja oppilaanohjaajalle
 • TETissä noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä
 • TET:stä vastaavat työpaikalla nimetty vastuuhenkilö ja koululla opinto-ohjaaja
 • Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia, mielellään klo 8-15 välisenä aikana
 • Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti
 • Kunta voi korvata oppilaalle TET-jakson ruokailukustannuksista kouluruoan osuuden, mikäli työnantaja ei tarjoa oppilaalle ruokaa tai hän ei voi käydä syömässä läheisellä koululla. Eri kunnissa voidaan noudattaa eri käytäntöjä korvattavuuden suhteen.
 • Oppilaalle voidaan korvata hakemuksen perusteella TET-jakson aikaisia matkakuluja kunnassa määritellyn käytännön mukaisesti. Rehtori päättää kustannusten korvaamisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä