Vastuualueet ohjauksessa

Ohjaus on osa jokaisen työtä

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen tuottamat valmiudet huomioonottava ja toisen asteen opintoihin ohjaava jatkumo. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanohjaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan ja eri nivelvaiheissa.

Ohjaus sisältyy opetussuunnitelmaan kaikilla luokka-asteilla. Se liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Jokaisen opettajan tehtävänä on:
 • Ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja oppimistaitojaan ja siten ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.
 • Tukea oppilaan persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta.
 • Kannustaa ja ohjata oppilasta antamalla hänelle suunnitelmallisesti monipuolista palautetta.

Rehtori

 • Luo ohjauksen toimintamahdollisuudet ja -edellytykset
 • Suunnittelee, kehittää, koordinoi ja arvioi ohjauksen toteuttamista yhteistyössä oppilaanohjaajan kanssa
 • Tukee ohjauksen suunnittelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken
 • Järjestää ohjaukseen riittävät voimavarat ja varmistaa, että oppilaiden oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen toteutuu
 • Päättää vuosittain toteutuvat valinnaisaineryhmät ja laatii lukujärjestykset
 • Laatii luokkajaot yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa ja tekee luokkasiirrot tarvittaessa
 • Mahdollistaa kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisen
 • Mahdollistaa työelämään tutustumisjaksot oppilaille 

Oppilaanohjaaja / Opinto-ohjaaja

 • Suunnittelee, kehittää, koordinoi ja arvioi ohjauksen toteuttamista yhteistyössä rehtorin kanssa
 • Antaa yksilö- ja ryhmäohjausta
 • Vastaa tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen antamisesta yhteistyössä erityisopettajan tms. kanssa
 • Suunnittelee ja järjestää oppilaiden TET-jaksot
 • Kokoaa valinnaisainetarjottimen yhdessä rehtorin kanssa ja vastaa valintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta.
 • Vastaa jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvän ohjauksen toteuttamisesta
 • Osallistuu tarvittaessa henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laatimiseen
 • Vastaa koulutuksen nivelvaiheisiin liittyvän ohjauksen toteuttamisesta
 • Tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa
 • Osallistuu koulun oppilashuoltoon
 • Konsultoi muuta henkilökuntaa ohjaukseen liittyvissä asioissa

Luokanopettaja

 • On koulussa se aikuinen, joka huolehtii luokkansa oppilaiden ja koko luokan jokapäiväisen koulunkäynnin sujumisesta
 • Ohjaa luokkansa oppilaita eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä huomioiden ohjauksen tavoitteet
 • Antaa henkilökohtaista ohjausta luokkansa oppilaille erilaisissa koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä
 • Vastaa luokkansa koulunkäynninohjaajan ohjeistamisesta
 • Vastaa kodin ja koulun yhteistyöstä oman luokkansa osalta
 • Osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön
 • Vastaa oman luokkansa oppilaan pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä
 • Osallistuu oman luokkansa oppilaan pedagogisen selvityksen sekä HOJKS:n laatimiseen ja päivittämiseen

Luokanohjaaja / Luokanvalvoja

 • On luokalleen se aikuinen, joka huolehtii yksittäisten oppilaiden ja koko luokan jokapäiväisen koulunkäynnin sujumisesta
 • Luo luokkaansa myönteistä yhteishenkeä ja tekee koulun ja sen toiminnan tutuksi luokkansa oppilaille
 • Pitää sovitut luokanohjaajantunnit
 • Antaa henkilökohtaista ohjausta luokkansa oppilaille erilaisissa koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä
 • Vastaa kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisesta oman luokkansa osalta
 • Seuraa luokkansa oppilaiden opintojen etenemistä yhdessä aineenopettajien kanssa
 • Seuraa luokkansa oppilaiden poissaoloja
 • Osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön
 • Tiedottaa oman luokkansa oppilaita koskevista asioista muille opettajille ja koulun henkilökunnalle
 • Osallistuu oman luokkansa oppilaan oppimissuunnitelman, pedagogisten asiakirjojen sekä HOJKS:n laatimiseen ja päivittämiseen

Aineenopettaja

 • Vastaa oman oppiaineensa opiskelun ja oppimaan oppimisen taitojen ohjaamisesta
 • Vastaa koulunkäynninohjaajan ohjeistamisesta opettamansa oppiaineen osalta
 • Osallistuu oppilaiden oppimissuunnitelmien ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen sekä HOJKS:ien tavoitteiden ja sisältöjen määrittelemiseen opettamansa oppiaineen osalta
 • Seuraa oppilaiden opintomenestystä ja puuttuu ongelmiin tarpeen mukaan
 • Tekee yhteistyötä luokanohjaajan ja oppilashuoltoryhmän kanssa
 • Huolehtii siitä, että luokanohjaaja on tietoinen oppilaalle annetusta rangaistuksesta
 • Osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön

Erityisopettaja

 • Konsultoi opettajia varhaisen tuentarpeen havaitsemisessa ja sopivien tukitoimien löytämisessä.
 • Konsultoi opettajia pedagogisten asiakirjojen sekä oppimissuunnitelmien laatimisessa
 • Osallistuu pedagogisten selvitysten laatimiseen
 • Vastaa HOJKS:n laatimisesta ja päivittämisestä yhdessä moniammatillisen ryhmän kanssa.
 • Seuraa erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opintojen edistymistä ja antaa heille henkilökohtaista ohjausta.
 • Osallistuu tarvittaessa tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen toteuttamiseen

Koulunkäynninohjaaja

 • Auttaa oppilasta päivittäiseen opiskeluun liittyvissä tilanteissa opettajan ohjeiden mukaisesti
 • Tiedottaa opettajalle havaitsemistaan ongelmista oppilaan oppimisessa tai käyttäytymisessä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä