Erityisoppilaan ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren kohdalla yhteistyö huoltajien kanssa on erityisen tärkeää. Neuvottelu nuoren tulevaisuudensuunnitelmista on käynnistettävä riittävän aikaisin, jotta tavoitteiden toteutumiseksi tarvittavat toimenpiteet ehditään tehdä ajoissa. Jatko-opiskelusuunnitelmia voidaan edistää mm. seuraavilla yhdessä sovittavilla toimenpiteillä:
 • työelämään tutustuminen
 • kuntoutussuunnitelman laatiminen tarvittaessa
 • tiedon hankkiminen mahdollisista jatko-opiskelupaikoista (esitteet, hakulomakkeet, vierailut ym.)
 • koulutuskokeilut
 • Erityistä tukea tarvitsevien jatko-opintoilta järjestetään seutukunnallisesti joka toinen vuosi yhteistyössä erityisoppilaitosten ja muiden tukitoimijoiden kanssa.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

 • Työelämään tutustumiseen liittyvistä asioista sovitaan oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa.
 • Työelämään tutustuminen toteutetaan yksilöllisesti huomioiden oppilaan kokonaistilanne, hänen vahvuusalueensa sekä tulevaisuuden suunnitelmansa ja tavoitteensa.
 • Oppilaille pyritään löytämään ns. kummi-TET -paikkoja, joissa oppilaat voivat tutustua työelämään yksilöllisen suunnitelman mukaisesti asianmukaista ohjausta saaden yläkoulun aikana.

OPISKELU- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

 • Opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma on pohja tuleville opinnoille ja tukitoimille. Tukitoimien tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen.
 • Opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman tekemisestä vastaa lääkäri tai muu hoitava taho yhdessä nuoren, hänen huoltajiensa sekä muiden asiantuntijoiden kanssa (mm. opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja). Suunnitelmaan liitetään nuoren henkilökohtainen koulutussuunnitelma sekä muiden tahojen lausunnot. Opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma on edellytys kuntoutusrahan saamiseen
 • Kuntoutusrahaan on oikeutettu vajaakuntoinen 16-19-vuotias, jos hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuutensa tai mahdollisuus valita ammatti ja työ on sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentynyt ja hän tarvitsee tämän vuoksi tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta.
 • Kuntoutusrahahakemuksen laatii nuori huoltajiensa kanssa. Se laitetaan vireille yleensä peruskoulun aikana ennen kuin nuori täyttää 16 vuotta. Rahaa voi saada neljä kuukautta takautuvasti ja sitä maksetaan enintään sen kuukauden loppuun, jolloin nuori täyttää 20 vuotta. Rahaa on kuitenkin mahdollista saada ammattiin valmistumiseen saakka, mikäli koulutus jatkuu yhtäjaksoisesti.
 • Lisätietoja ja hakukaavakkeen saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivulta.

KOULUTUSKOKEILU

 • Koulutuskokeilu on tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle, joka on hakeutumassa peruskoulun jälkeen valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen
 • Koulutuskokeilut ovat 1-2 viikon tai muutaman päivän mittaisia tutustumisjaksoja, jolloin nuori tutustuu oppilaitokseen ja sen koulutustarjontaan. Koulutuskokeilu sisältää yleensä myös mm. yksilöllisiä ohjauskeskusteluja ja nuoren opiskeluvalmiuksien ja tukitoimien tarpeen kartoitusta
 • Koulutuskokeilujen ajankohdista saa tietoa ko. oppilaitoksista ja niiden verkkosivuilta.
 • Koulutuskokeilun kustannukset vaihtelevat oppilaitoksittain ja riippuvat mm. siitä, sisältyykö kokeiluun yöpyminen oppilaitoksen asuntolassa. Maksusitoumuksen koulutuskokeiluun voi saada Kelalta, työ- ja elinkeinotoimistosta tai vakuutusyhtiöltä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä