Dialogisuus

Dialogisuus

Dialogisuudella tarkoitetaan tasavertaista keskustelua ja ohjausta, prosessia jossa annetaan, saadaan ja tuotetaan yhdessä jotain arvokasta. Dialogissa saavutetaan uusi yhteinen ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Ohjausprosessissa sekä ohjaajan että ohjattavan on mahdollista oppia uutta. Hanketyön tavoitteena oli opettajien dialogisuuden lisääminen lähiopetuksessa sekä virtuaaliopetuksessa. Oppimisprosessin vuorovaikutuksellisuutta eri oppilaitosten välillä toteutettiin saattamalla opettajat vertaamaan työskentelytapojaan ja rakentamaan opettajuuttaan yhdessä. Dialogisuutta käytettiin myös vertaismentoroinnin ja ryhmäkehityskeskustelujen tukena. Dialogisuusmallin avulla etsittiin vastauksia dialogisuuden olemukseen. Pohdinnan esitysmuodoksi valittiin video, joka mahdollistaa yhdessä luodun tiedon jakamisen. Dialogisuus liittyy niin ikään informaaliin oppimiseen. Informaalin oppimisen tapoina käytettiin Osaava-hankkeissa koulutuspäiviä ja verkkokursseja, työpajoja, vertaisoppimista, vierailuja toisiin oppilaitoksiin, käyntejä toisen opettajan tunnilla ja vertaismentorointiryhmiä.

Osaavien yhteispeli -hankkeen aikana suunnitteluryhmä ja työryhmät tutustuivat tapaamisissaan dialogisuuteen. Dialogisuuden merkityksestä opetustyössä kokoustettiin kasvotusten ja virtuaalisesti. Haminassa pidetylle Dialogisuus-kehittämispäivälle kokoontui 34 yhteistyöoppilaitosten opettajaa ja hallintohenkilöstön jäsentä tammikuussa 2015. Neljä kuukautta myöhemmin pidettiin työpaja, jossa Dialogisuus- kehittämispäivän antia hyödynnettiin. Laadittiin dialogisuusmalli, joka julkaistiin videon muodossa. Suurimmalla osalla osallistuneista ei ollut kokemusta kameratyöskentelystä ja omien ajatusten esittäminen kameran edessä tuntui alkuun vaikealta. Ammattilainen ohjasi tekoprosessia ja siihen oltiin tyytyväisiä. Videon editointivaiheessa ongelmia aiheutti äänen voimakkuuteen liittyvät vaihtelut. Aineiston valintaa hidasti kasvanut materiaalin määrä. Videon pituus venyi suunnitellusta.

Osallistujat olivat tyytyväisiä saamiinsa uusiin kokemuksiin. Työryhmätyöskentely antoi osallistujille oivan mahdollisuuden harjoitella dialogisuutta, yhteistyötä tehtiin organisaatiorajojen yli ja se edisti sitoutumista hankkeen toimenpiteisiin. Opettajien dialogisuus ulotettiin koskemaan myös lähi- ja virtuaaliopetusta. Eri oppilaitosten saman ainealueen opettajat vertasivat työskentelytapojaan ja rakensivat opettajuuttaan yhdessä. Dialogisuutta käytettiin myös vertaismentoroinnissa ja ryhmäkehityskeskusteluissa.

Dialogisuuden mahdollisuudet

Tuija Arola
kehitysjohtaja, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Timo Töyrylä
kouluttaja, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola


Mitä dialogisuudella tarkoitetaan?

Dialogi tarkoittaa tasavertaiseen osallistumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja perehtymistä johonkin asiaan tai toimintaan (Aarnio & Enqvist, 2001.) Dialoginen toimintaote tarkoittaa kirkkaan järjen käyttöä keskustelussa ja tiedonluomisessa. Tätä voi tiedostavasti opetella, mikä tarkoittaa keskustelunaikaista toimintansa havainnointia, tutkailua, arviointia ja säätelemistä. Dialogiset toimintatavat ovat:

 • vuoron ottaminen ja antaminen
 • pysähtyminen ja keskittyminen
 • sanatarkka vastaan ottaminen
 • kuuntelu
 • omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tiedostaminen
 • omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämisen ja esiin tuomisen säätely
 • viipyminen toisen puheessa


Mitä dialogisuusmallilla halutaan saavuttaa Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa?

1. Kouluttajan pedagogisen osaamisen lisääminen

 • yhteinen tiedonmuodostus, yhdessä ajatteleminen ja uusien toimintatapojen kokeileminen
 • toisilta oppiminen, erilaisten näkökulmien hyödyntäminen
 • vertaistuki, ratkaisukeskeinen työote

2. Ohjauksen tehostaminen, kouluttajan ohjausosaaminen

 • ohjattavan kuunteleminen
 • keskittyminen ja aito läsnäolo
 • opiskelija pysähtyy pohtimaan omia ajatuksiaan, valintojaan

3. Henkilöstön välisen yhteistyön parantaminen esim. kehittämistyössä

 • kuunteleminen
 • yhteinen tiedonmuodostus, yhdessä ajatteleminen
 • toisilta oppiminen, erilaisten näkökulmien hyödyntäminen
 • luovuuden lisääntyminen
 • kehittämisprosessien tehostaminen/jäntevöittäminen


Dialogisuus käytännössä, esimerkki

Käytännössä dialogisuuden mahdollisuudet piilevät sen antamassa mahdollisuudessa poistua opettajakeskeisestä opetuksesta. Aikuiskoulutuskeskuksen tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintolaisilla dialogisuus on läsnä kaikissa opetustilanteissa, eritoten ongelmanratkaisuissa. Tietokoneiden kanssa tapahtuu niiden logiikkaan perustuvan toiminnan vastapainoksi yllättäviä asioita, joiden syiden selvitys kaipaa pohtimista, ennen kuin kannattaa lähteä tekemään korjaustoimenpiteitä.

Dialogina tehty, kaikki opiskelijat mukaan ottava keskustelu, jossa arvioidaan läsnä olevien kokemuksiin perustuvia arvioita ongelmasta, jossa suoritetaan väittämällä ja vastaväittämällä karsinta, ja vasta sitten ryhdytään korjaustoimienpiteisiin, auttaa opiskelijoita pohtimaan ongelmaa ja sitä kautta vahvistamaan teoreettista osaamista. Ongelman ratkaisua voisi lähteä suorittamaan myös yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta silloin ei välttämättä koskaan selviäisi, mikä oli oikea ratkaisu ongelmaan. Tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden ratkaista ongelma loogisella päättelyllä, dialogia käyttäen, rohkaistaan samalla ujompia ja hiljaisempia osallistumaan keskusteluun.

Dialoginen oppiminen ja sen tukeminen verkossa:
http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/kalvot/2003/Oulu_5ov/aarnio_enqvist_dialogi.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä