Osaava-hankkeiden kehittämistyö

Osaava-hankkeiden kehittämistyö

Osaava-ohjelman tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina oman henkilöstönsä ammatillista osaamista sekä osaamisen kehittämistä palvelevia rakenteita ja suunnitelmia.

Uuden Kouvolan kaupungin perustamisen yhteydessä 2009 Kouvolan, Valkealan, Kuusankosken ja Elimäen kansalaisopistot yhdistettiin. Kymenlaakson Opisto vastasi edelleen entisen Anjalankosken alueen kansalaisopistotoiminnasta. Kaupungissa toimivien opistojen toimintojen koordinointi ja henkilöstön osaaminen nousivat avainasemaan. Opistoja alettiin kehittää Osaava-hankkeiden avulla. Osaava-hankkeita on toteutettu viisi vuosina 2011–2016. Ne ovat Kouvolan oppivat opistot 2011–2012, Kymenlaakson oppivat opistot 2012–2013, Oppivat opinahjot 2013–2014, Osaavien yhteispeli 2014–2015 ja Osaavat yhteistuumin 2015–2016. Osaavat eteenpäin -hankkeen ajankohta on lukuvuonna 2016–2017. Hanketyön alussa mukana olivat Kouvolan kansalaisopisto ja Kymenlaakson opisto. Näinä vuosina hankeverkostoa on laajennettu em. lisäksi yhdeksällä oppilaitoksella eli Haminan kansalaisopistolla, Kotkan opistolla, Porvoon kansalaisopistolla, Aikuiskoulutuskeskus Kouvolalla, Kouvolan kaupungin kulttuurikasvatuksella ja Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Kopalla sekä Kouvolan iltalukiolla ja Kouvolan seudun ammattiopistolla. Osaavat eteenpäin -hankkeeseen osallistuu myös Iitin kansalaisopisto.

Kouvolan oppivat opistot 2011–2012 -hankkeen tavoitteena olivat opettajien tieto- ja viestintäteknisten taitojen sekä pedagogisten taitojen osaamiskartoitus sekä CAF-arviointijärjestelmän käyttöönottaminen. Arviointiprosessi muodostui neljästä laatuseminaarista ja seminaarien välissä tapahtuvista opistokohtaisista arviointitilaisuuksista sekä yhdestä yhteenvetoseminaaripäivästä. Kehitystyön ansiosta opettajien osaaminen sekä työhyvinvointi lisääntyivät ja Kouvolan kaupungissa toimivien kansalaisopistojen verkostoituminen vahvistui.

Kymenlaakson oppivat opistot 2012–2013 -hankkeen keskeiset tavoitteet liittyivät opettajien vertaistoiminnan kehittämiseen sekä tuntiopettajien sitouttamiseen oman työnsä ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Kymenlaakson alueella toimivien kansalaisopistojen toimijaverkosto laajeni, verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyivät entisestään. Samalla opettajien osaaminen ja työhyvinvointi paranivat.

Sekä Kouvolan oppivat opistot että Kymenlaakson oppivat opistot -hankkeiden aikana huomattiin, että tuntiopettajia oli vaikea saada mukaan koulutuksiin. He työskentelivät usein yksin, muusta yhteisöstä erillään ja eivätkä halunneet tulla mukaan työyhteisön hyvinvointia lisääviin toimiin ja tilaisuuksiin. Todettiin tarve tuntiopettajien tarpeista käsin suunnitellulle pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen koulutuskokonaisuudelle.

Oppivat opinahjot 2013–2014: Hanketyö käynnistyi hyvästä alusta huolimatta verkkaisesti. Yhteisiä kaikille jäsenille sopivia aikoja oli vaikea löytää työryhmätyöskentelyyn. Hanketyössä mukana olevilla opettajilla oli myös hyvin erilainen into tarttua kehittämistyöhön. Projektityöskentely oli monille uutta ja toimintamallien löytyminen vei aikaa. Sen vuoksi haluttiin kiinnittää huomiota niin tehtäviin sitouttamiseen kuin tarvittavan ohjeistuksen ja koulutuksen antamiseen. Työryhmien työskentely sujui vaihtelevasti. Henkilövaihdokset monikulttuurisuusryhmässä vaikeutti toimintaa ja projektikoordinaattorin vaihtuminen kesken hanketta aiheutti oman katkoksensa hankkeessa. Yhteistyössä hankkeen tavoitteet saatiin kuitenkin toteutettua, vaikka osa tavoitteista karsiutui hankerahoituksen toteuduttua haettua pienempänä. Hankkeessa vahvistettiin tuntiopettajien pedagogista osaamista, monikulttuuriosaamista ja tietoteknistä osaamista.

Osaavien yhteispeli 2014–2015 -hankkeessa jatkettiin sekä aiemmista hankkeista tuttujen teemojen että uusien avausten parissa. Hanketyössä virtuaalinen työskentely osoittautui tehokkaaksi tavaksi edistää asioita. Hankkeen tavoitteina olivat työturvallisuuden edistäminen sekä sähköisen oppimisympäristön opetuskäytön tukeminen. Lisäksi tuotteistettiin koulutus- ja kulttuurikasvatuskokonaisuuksia ja ja arvioitiin niiden toiminnan vaikuttavuutta käyttämällä Sofie -vaikuttavuuden arviointijärjestelmää sekä vahvistettiin opettajien vertaiskehittämistä ja yhteistyötä dialogisuudella.

Osaavat yhteistuumin 2015–2016: Osaavat yhteistuumin päätti Kouvolan kansalaisopiston koordinoimien Osaava-rahoitteisten hankkeiden sarjan. Hankerahoitus vahvistui haettua pienempänä. Sen vuoksi asetettuja tavoitteita päädyttiin karsimaan. Tavoitteiksi sovittiin osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, selviteltiin verkostokumppaneiden laatutyön käytäntöjä ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä mahdutettiin toiminnan vaikuttavuutta osaksi kansalaisopiston käytäntöä.

Osaavat eteenpäin 2016–2017: Hankkeen tavoitteena on saada verkostotapaamiset yhteiseksi henkilöstön osaamisen kehittämisen malliksi ja löytää toimintatapoja ylläpitää luotua yhteistyöverkostoa. Lisäksi Osaava-hankkeiden tulokset kootaan yhteen verkkojulkaisuun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä