Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja erityiset apuvälineet

Opetukseen osallistumista tukevat palvelut ja apuvälineet


Opetukseen osallistumista tukevat palvelut ja apuvälineet muodostuvat osa-aikaisesta erityisopetuksesta, opetuksen osallistumiseen edellyttämistä tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä erityisistä apuvälineistä.  
 
Lapsen opetukseen osallistuminen turvataan pääsääntöisesti muokkaamalla pedagogisia ratkaisuja ja/tai oppimisympäristöä. Kasvun ja oppimisen tuen tavoitteet nivelletään lapsen ryhmässä toteutuvaan opetukseen ja kasvatukseen. Lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksenopettaja vastaa esiopetusryhmänsä pedagogiikasta ja sen kehittämisestä sekä pedagogisista ratkaisuista.  
Pedagogiset ratkaisut liittyvät 
 

 • opetukseen (menetelmät, sisällöt),
 • työtapoihin (työskentelytavat ja kommunikointikeinot),
 • lapsen ohjaukseen (ohjausmenetelmät ja opetusohjelmat),
 • materiaaleihin ja välineisiin

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yhdessä esiopetuksen ammattilaisten kanssa lasten tukitoimien pedagogiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityisopettajat toimivat alueellisesti vastuullaan sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen yksikköjä. Suunnitelmien ja toteuttamisen lähtökohtana ovat lasten tarpeet. Suunnitelmat koskettavat myös tukitoimien vaikuttavuutta, arviointia ja kehittämistä. Edellä kuvatun perusteella varhaiskasvatuksen erityisopettajien erityispedagoginen osaaminen voi kohdistua esimerkiksi  

 • pienryhmän toteutukseen
 • samanaikais- ja rinnakkaisopetukseen
 • eriyttämisen toteuttamiseen sekä
 • lapsen kehityksen arviointiin.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tukitoimiin kuuluvasta työpanoksesta osa toteutuu osa-aikaisena erityisopetuksena. Sitä voidaan suunnata lapselle, jolla on 

 • kielellinen ja matemaattinen vaikeus
 • motorisiin vaikeuksiin liittyvä vaikeus
 • oman toiminnan ohjauksen vaikeus
 • vaikeutta tarkkaavuudessa tai vuorovaikutustaidoissa

Lapsikohtaisissa pedagogisissa asiakirjoissa (lapsikohtainen suunnitelma ja tuen suunnitelmat) sovitaan tukitoimien toteuttamisen kokonaisuudesta (vastuut, arvioinnit ja yhteistyö). Huoltajat ovat mukana asiakirjojen laadinnassa, jolloin he saavat samalla tiedon suunnitelluista tukitoimista. Asiakirjojen laadintaan liittyvistä prosesseista on erilliset ohjeet esiopetuksen verkkoasemalla. Näissä ohjeissa on myös kuvauksia tukitoimien järjestämisvastuista. 
 
Esiopetuksen varhaiskasvatuksen opettaja vastaa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vastuuseen kuuluvat yhteistyön käynnistyminen, ylläpitäminen ja tuen tarpeen ilmetessä yhteistyön tiivistäminen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tulee mukaan yhteistyöhön, kun tarvitaan erityispedagogista asiantuntijuutta. varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja sopivat kuinka tukitoimien toteuttamistavoista ja niiden vaikuttavuudesta huoltajia tiedotetaan. Lähtökohtaisesti huoltajat ovat mukana tukitoimien suunnittelussa ja tuen toteuttamisen arvioinnissa. Lapsi osallistuu arviointiin oman edellytyksensä mukaisesti. Päivittäisissä kanssakäymisissä, yksikön viestinnässä ja vanhempainilloissa avataan huoltajille esiopetusyksikköjen pedagogista toimintaa ja sen osana olevia tukimenetelmiä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on hyvin tavallista, että arkea kuvitetaan ja oppimista tuetaan kuvilla. 
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kokoontuu säännöllisesti varhaiserityiskasvatuksen työryhmä (VEK). Työryhmä tarkastelee, linjaa, arvioi ja kehittää kasvun ja oppimisen pedagogisia ja rakenteellisia tuen ratkaisuja. Työryhmätyöllä pyritään varmistamaan yhdenveroisen tuen toteutumista kaupungin alueella. Vek-työryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, edustus varhaiskasvatuksen erityisopettajista ja varhaiskasvatuksen aluepäälliköistä, varhaiserityiskasvatuksen suunnittelija sekä päiväkodin johtaja. Ohjaajatyöpanostarpeen esittelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEK –työryhmässä, joka ottaa asiaan kantaa työryhmänä. Varhaiskasvatuksen ohjaajatyöpanosta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa koordinoi varhaiserityiskasvatuksen suunnittelija yhdessä varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden kanssa.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä