6. Oppilashuolto

Oppilashuolto

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä[1].

Opetussuunnitelman perusteissa oppilashuolto ja sen palvelut kuuluvat esiopetuksen perustoimintaan. Yhteisöllinen oppilashuolto laajentaa oppilashuollon osaksi kaikkea esiopetusta ja kuuluvaksi koko henkilöstölle. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun sekä esiopetuksen kasvatus- ja opetustehtävään. Lapsen etu ohjaa oppilashuoltotyötä.[2]

Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön, joka käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen turvallisuuden. Turvallisuus on esiopetuksen järjestämisen lähtökohta ja se sisältää myös henkilöstön turvallisuuden. Turvallisuuden edistäminen on osa yhteisön toimintakulttuuria ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää[3]. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen

  • hyvän oppimisen,
  • hyvän psyykkisen terveyden,
  • hyvän fyysisen terveyden sekä
  • sosiaalisen hyvinvoinnin

edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon[4]. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Varhainen tuki on yksi tärkeistä toimintaperiaatteista. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säätää esiopetuksen oppilashuoltoa ja siihen liittyviä suunnitelmia Esiopetuksen perusteet määräävät oppilashuollon

  • keskeiset periaatteet,
  • opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteet sekä
  • paikallisen opetussuunnitelman ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisen.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

[2] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1 - 2 mom.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä