5.7.4 Tehostettu tuki

Järjestäminen, suunnitelmat, seuranta, arviointi, vastuut ja työnjako


Esiopetuksessa oleva lapsi, joka tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki toteutuu, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki aloitetaan varhaiskasvatuksen opettajan laatiman pedagogisen arvion pohjalta.  Pedagoginen arvio syventyy varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) vastuulla lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaksi, jonka pohjalta tehostettu tuki toteutuu. Oppimissuunnitelmassa voidaan hyödyntää huoltajan suostumuksella lapsen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Tehostetun tuen tukitoimet ovat luonteeltaan kokonaisvaltaisempia ja pitkäjänteisempiä kuin yleisen tuen aikana. Tehostetun tuen tarkoituksena on myös ongelmien kasvamisen, monimuotoistumisen ja kasautumisen ehkäiseminen. Oppimissuunnitelmaan kootaan lapsen tehostetun tuen kokonaisuus. Suunnitelman laadinnasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan sekä muun kasvatushenkilöstön kanssa (mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen ohjaaja).

Lapsen huoltajat ja lapsi itse osallistuvat pääsääntöisesti oppimissuunnitelman laatimiseen. Tapauskohtaisesti mukana suunnitelman tekemisessä voivat olla myös lapsen tukemisen yhteistyökumppanit (esim. terapeutti, sairaanhoidon asiantuntijat). Oppimissuunnitelmakaavakkeen yhteyteen on kirjattu laadinta-, seuranta- ja arviointiprosessi.

Lapsen kasvua ja oppimisen etenemistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, lapsen oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Tuen tarpeen oleellisesti vähetessä voidaan palata yleisen tuen piiriin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan antaman tuen, lapsen yksilöllisen ohjauksen, joustavien ryhmittelyjen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös opiskeluhuollon osuus lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu. Tuki järjestetään laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason sekä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Esiopetuksessa huolehditaan lapsen mahdollisuuksista onnistumisen kokemuksiin niin oppimisessa kuin ryhmän jäsenenä toimimisessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä