5.7.2Yhteistyö huoltajien kanssa tuen aikana

Yhteistyö huoltajien kanssa


Esiopetuksessa on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys sekä kunnioitus esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kesken lapsen viihtyvyyden, turvallisuuden, kasvamisen ja oppimisen tueksi. Esiopetuksen aikana henkilöstöllä ja huoltajilla on lapsesta yhteinen kasvatusvastuu. Tämä yhteinen vastuu koostuu esiopetushenkilöstön osaamisesta ja kokemuksesta sekä huoltajien asiantuntijuudesta omasta lapsestaan. Esiopetuksen opetus- ja kasvatushenkilöstö vastaa siitä, että yhteistyö käynnistyy ja sitä ylläpidetään. Parhaimmillaan yhteisen kasvatusvastuun tuloksena jokainen lapsi saa mahdollisimman paljon oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Esiopetuksen henkilöstö tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan lapsen kasvatuksesta esiopetuksen aikana. Kodin kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan esiopetuksessa sekä yhteisö- että yksilötasolla. Esiopetusikäinen lapsi käyttää myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen palvelua. Tämä edellyttää kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.

Esiopetuksen alussa huoltajien kanssa laaditussa sopimuksessa selvitetään ja sovitaan lasta koskevien asioiden käsittelystä. Sopimuksen laadinnan tai päivityksen yhteydessä huoltajille kerrotaan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä esiopetuksen tekemän yhteistyön merkityksestä kasvun ja oppimisen tukemisessa. Sopimusta on käsitelty aiemmin luvussa 3.4.

Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatus toteutuu tavallisesti esiopetuksen järjestämispaikassa. Kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä esiopetuskeskusteluilla on merkittävä osa. Pääsääntöisesti lapselle suunnattu tuki lisää päivittäisiä sekä ennakkoon sovittuja keskusteluja huoltajien kanssa. Ennakkoon sovituissa esiopetuskeskusteluissa lapsikohtainen suunnitelmalomake toimii työvälineenä kasvattajien näkemysten yhdistämisessä sekä odotusten ja toiveiden ilmaisussa. Lapsikohtainen esiopetussuunnitelma on esitelty luvussa 3.4. Käytäntönä on, että huoltajat osallistuvat myös kasvun ja oppimisen tuen lapsikohtaisten suunnitelmien tekemiseen.

Esiopetuksessa tavoitteena on, että huoltaja saattaa lapsen esiopetuspaikkaan ja hakee hänet sieltä. Tällä turvataan lapsen parhaaksi toteutuva, huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan välitön kanssakäyminen sekä tiedon vaihto. Päivittäinen kanssakäyminen mahdollistaa tarvittaessa nopean puuttumisen asioihin. Esiopetuksen henkilöstö kertoo huoltajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen kasvua ja oppimista koskevasta huolestaan. Päivittäiset tapaamiset turvaavat myös mahdollisten lapsiryhmässä ilmaantuvien häirintä- ja kiusaamistilanteiden ennalta ehkäisyn ja etenkin nopean puuttumisen tilanteisiin.

Huoltajien ja esiopetushenkilökunnan yhteisissä tapaamisissa avataan esiopetuksen suunnitelmia, järjestämistä, kasvun ja oppimisen tukea ja opiskeluhuoltoa. Huoltajille selvennetään kodin ja esiopetuksen välistä yhteistyötä sekä siihen osallistumista. Yhteiset tapaamiset toteutuvat vähintään kerran vuodessa ja niissä on mahdollisuus myös huoltajien keskinäiselle keskustelulle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä