5.7.3 Yleinen tuki

Järjestäminen, ammattilaisten yhteistyö, vastuut, työnjako ja yhteistyö huoltajien kanssa

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Esiopetuksen suunnittelu pohjaa lapsikohtaisiin esiopetussuunnitelmiin, jolloin opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta

  • erilaisilla työtavoilla ja oppimisympäristöratkaisuilla, joissa toiminnallisuus huomioidaan.
  • pedagogisilla menetelmillä ja erityisesti kommunikoinnin sekä vuorovaikutuksen tukemisella.
  • ryhmiä joustavasti muuntelemalla sekä
  • opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Siinä lapsen tukeminen on 
osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta esiopetuspäivän kokonaisuudessa. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa siitä, että kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaikkien lasten edellytykset ja tarpeet. Varhaiskasvatuksen opettaja havainnoi tuen tarpeita yhdessä muun henkilöstön kanssa, suunnittelee esiopetuksen oppimisympäristöineen ja toteuttaa suunnitelmia. Havainnointinsa tueksi opettajan on mahdollista toteuttaa lapsen kognitiivisen kehityksen osalta vuosittain tarkennettavia kartoituksia. Lisäksi pedagogisten ratkaisujensa pohjaksi opettaja voi tarvittaessa hyödyntää erityispedagogista osaamista (veo).

Esiopetusryhmän henkilöstö luo hyvän oppimisympäristön, jonka vuorovaikutus turvaa oppimisen. Lapset ovat osallisina ryhmän toimintaa koskevien suunnitelmien, sääntöjen ja myös vaikeuksien käsittelyssä. Ratkaisut vaikeuksiin pyritään löytämään lapsiryhmän yhteisten pohdintojen kautta. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri esiopetusyhteisössä edistävät lapsen kasvua, kehitystä ja oppimisvalmiuksia. Opettaja ja muu henkilöstö auttavat jokaista lasta tunnistamaan omat vahvuutensa. Erityisesti kiinnitetään huomiota lapsen oppimisen valmiuksien, myönteisen minäkuvan ja tekemisen ilon vahvistamiseen kaikissa työskentelytilanteissa. Toiminnassa ja opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia ja lapsen itsetuntoa vahvistavia yksilö- ja ryhmämenetelmiä. Esiopetuksessa opettajan työhön sisältyy opetuksen ohella aina ohjauksellisia ja opiskeluhuollollisia tehtäviä.

Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen aikana lapsen esiopetussuunnitelma (Leops). Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään huoltajien luvalla lapsen varhaiskasvatus suunnitelmaa. Lapsen esiopetussuunnitelma kirjataan lasten ja huoltajien kanssa sovitut lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat tavoitteet sekä niihin tähtäävät keinot. Esiopetuksessa hyödynnetään varhaiskasvatuksen tavoin pedagogista dokumentointia, joka kertoo lapsen ja lapsiryhmän kokemuksista ja oppimisesta esiopetusvuoden aikana. Positiivinen tuuri -menetelmä kokoaa yhteen esiopetusryhmän lasten laaja-alaisen oppimisen alueen onnistumiset ja lapsille tärkeät kokemukset. Positiivinen tuuri- menetelmä on erikseen ohjeistettu. Lapsen esiopetussuunnitelmassa (tavoite, laatiminen, lapsen ja huoltajien osallisuus, ammattilaisten vastuut, nivelvaihe) on ohje suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman siirtyminen perusopetukseen edellyttää huoltajien suostumusta. Huoltajilla on tässä nivelvaiheessa mahdollisuus välittää omia näkemyksiään lapsen koulun aloittamisesta (siihen tarkoitetulla lomakkeella) tulevalle luokanopettajalle.

Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatus toteutuu Kotkassa esiopetuksen kanssa samoissa tiloissa ja saman henkilökunnan toimesta, mikä tukee saumatonta yhteistyötä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa on sovittu nivelvaihekäytännöistä lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Yhteisesti on kirjattu nivelvaihepalaverien toteutumisajankohdat, koollekutsujat ja vastuut. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuva henkilöstö määritellään tapauskohtaisesti. Moniammatillinen yhteistyö toteutuu opiskeluhuollossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä