HOJKS

HOJKS

Erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa ilmenee erityisen tuen päätöksen mukainen opetus ja muun tuen antaminen. Tämä kirjallinen suunnitelma sisältää lapsen esiopetuksen ja oppimisen  

 • tavoitteet
 • sisällöt
 • käytettävät pedagogiset menetelmät ja
 • lapsen tarvitseman tuen.

HOJKS perustuu pedagogiseen selvitykseen. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lapselle mahdollisesti aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, kuntoutussuunnitelmaa ja lapsikohtaista esiopetussuunnitelmaa hyödynnetään huoltajan luvalla. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta on erityisopettajan vastuulla ja se tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. 

Erityistä tukea varten laadittava HOJKS sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet 

 • lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
 • lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
 • lapsen oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä kehitykseen liittyvät tavoitteet, kuten tiedolliset, sosiaaliset, motoriset, kielelliset ja emotionaaliset tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut 

 • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
 • lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
 • lapselle tarjottava erityisopetus
 • lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

 • opiskeluhuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
 • erityistä tukea koskevan päätöksen mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako
 • yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
 • lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa
 • kuvaus lapsen esiopetuksen kuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan lapsen ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta

Tuen seuranta ja arviointi 

 • lapsen ja huoltajan kanssa yhdessä tehtävä arvio lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kokonaistilanteesta
 • HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat
 • HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta
 • suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. 

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen tarpeiden mukaiseksi. Sitä muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, lapselle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi. 

Lomake on sähköinen ja sen ohjeistus on esiopetuksen ammattilaisten käytettävissä esiopetuksen verkkoasemalla. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä