Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Lasten oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot ja myönteinen minäkuva vahvistuvat, kun he saavat valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. Nämä valmiudet kehittyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja ilmaisevat itseään sekä maailmaa erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. Harjoittelu tukee myös lasten keskittymiskyvyn ja itsesäätelytaitojen kehittymistä.

Keskeisinä oppimiskokonaisuuden tehtävänä on kehittää lasten ilmaisua ja eri ilmaisumuotojen ajattelutaitoja

  • harjoittamalla musiikillisia, kuvataiteellisia, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja. Samalla tutustutaan eri työskentelyvälineisiin ja materiaaleihin.
  • tutustumalla kulttuurin ja ilmaisun eri muotoihin. Se vahvistaa lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja, monilukutaidon kehittymistä sekä suhdetta ilmaisun eri muotoihin.
  • käyttämällä eri ilmaisumuotoja esiopetuksen arjessa ja juhlissa. Se tarjoaa mahdollisuuksia tuoda esille kulttuurista monimuotoisuutta ja iloita siitä.Kokonaisuuteen liittyvät opetuksen yleiset tavoitteet

Esiopetuksessa lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Opetus suunnitellaan niin, että lapset saavat elämyksiä taiteesta sekä kokemuksia luovasta prosessista ja siihen kuuluvasta suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudesta. Lasten osallisuus toteutuu luovan prosessin kaikissa osa-alueissa. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään ja niihin liittyvistä erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yhdessä, ja yhteinen tekeminen näkyy oppimisympäristöissä. Lasten ilmaisussa ja työskentelyn dokumentoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Myös digitaaliset välineet ja materiaalit ovat yksi muiden joukossa. Opetuksessa hyödynnetään monin eri tavoin vanhempaa ja nykyistä lasten kulttuuria, eri oppimisympäristöjä sekä lähiseudun kulttuuritarjontaa.

Hieno- ja karkeamotoriset taidot kehittyvät ilmaisun perustaitojen harjoittelussa. Toiminnan suunnitteluun sisällytetään näiden monipuolinen toteutuminen. Ilmaisun keinot ovat keskeisessä roolissa harjoiteltaessa silmän ja käden yhteistyötä. Eri oppimiskokonaisuudet limittyvät toisiinsa toiminnassa, esimerkiksi draama ja kielen rikas maailma.

Lasten osallisuus tulee näkyä kaikessa ilmaisun perustaitojen harjoittelussa. Ilmaisun harjoittelussa korostetaan yhdessä tekemistä. Varsinaiset yksittäiset tuotokset eivät ole pääosassa. Lapset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat itse toimintaa aikuisen avulla. Taiteen, kulttuurin ja eri ilmaisun muotojen harjoittelu ja kokeilut edellyttävät esiopetuksen toimintakulttuurin systemaattista kehittämistä (Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021, 44).


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä