TEHTÄVIÄ, SELKOKIELINEN KIRJOITTAMINEN

MUOKKAA ESIMERKKITEKSTIT SELKOKIELISIKSI

 • Valitse allaolevista teksteistä yksi tai useampi ja selkomukauta ne eli kirjoita teksti/tekstit uudelleen selkokielisinä yksin tai parityönä.
 • Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  • Kohderyhmä: kenelle teksti on suunnattu? Mitä kohderyhmä tietää etukäteen tekstin aihepiiristä? Mistä asioista tai käsitteistä pitää ehkä selventää taustoja hiukan?
  • Onko teksti suunnattu aikuisille vai lapsille?
  • Mitä tekstilajia esimerkkiteksti edustaa? Mainos, ohje, asiateksti, esiteteksti?
  • Muokkaa tekstin sanastoa helpommin ymmärrettäväksi.
  • Yksinkertaista lauserakenteita.
  • Muokkaa tekstin sisältöä helpommaksi ymmärtää, kuitenkin niin että pääasiat säilyvät.
 • Kun tekstisi on valmis, vertaile sitä esimerkkimuokkauksiin. Huomaa, että yhtä oikeaa vaihtoehtoa ei ole! Jokaisen tekstin voi muokata usealla tavalla, joista kaikki saattavat olla sopivia. Jokainen kirjoittaja selkomuokkaa tekstejä omalla tavallaan.
 • Selkokielisessä tekstissä rivit ovat tavallista lyhyempiä, korkeintaan 50 merkkiä rivillä. Teksti jaetaan riveiksi niin, että joka riviltä voi lukea jonkinlaisen ajatuskokonaisuuden. Usein rivinvaihteessa on piste tai pilkku, mutta ei välttämättä. Selkorivitys auttaa lukijaa hahmottamaan tekstiä, koska informaatiosisältö jaetaan loogisiin ja melko lyhyisiin osiin.

MALLIRATKAISUJA 1-3

Esimerkkiteksti 1

Kansalaisopistot järjestävät paljon toimintaa.
Kansalaisopistojen tärkein tehtävä
on järjestää kursseja.
Tärkeää on myös muu toiminta.
Kansalaisopistot järjestävät
erilaisia tapahtumia, konsertteja,
teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä.
Kansalaisopistossa voi myös olla
oma kuoro, orkesteri tai teatteriryhmä.

Kun kansalaisopisto toimii hyvin,
ihmiset menevät sinne tapaamaan toisiaan
ja harrastamaan kulttuuria.
Ihmiset eivät sairastu niin helposti,
koska yhdessäolo ja kulttuuri
auttavat pysymään terveenä.
Siksi he eivät käy niin usein terveysasemalla.
Silloin kunta säästää rahaa
kansalaisopiston ansiosta.

Kansalaisopisto on myös
monen ihmisen työpaikka.

Huomioita
 • Tekstiä on muokattu sisällöltään helpommaksi ja konkreettisemmaksi.
 • Tekstin aukkoja on paikattu eli selitetty syy-seuraussuhteita yksityiskohtaisemmin kuin alkutekstissä.
 • Myös lauserakenteita on yksinkertaistettu ja informaation määrää hiukan vähennetty.
 • Vaikeita sanoja tässä tekstissä ei kovin paljon ollut, mutta joitakin "kulttuuritoimija" -tyyppisiä on vältelty.

Esimerkkiteksti 2

Kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea
opiskelee yhteensä 650 000 opiskelijaa
yhden vuoden aikana.
Kansalaisopistoissa on
enemmän opiskelijoita kuin
missään muussa koulumuodossa Suomessa.

Kursseja pidetään eri puolilla kuntaa
monessa eri paikassa.
Kansalaisopistot tuovat kurssit
ihmisten kodin lähelle,
jotta kaikkien olisi helppo tulla kurssille.

Kuka tahansa voi osallistua kurssille,
jos on täyttänyt 16 vuotta.
Kurssille voi osallistua,
vaikka ei olisi ennen käynyt koulua
tai vaikka olisi jo ikäihminen.


Huomioita

 • Lauserakenteita on yksinkertaistettu.
 • On pyritty tekemään konkreettisempia ilmaisuja, jolloin abstrakti sanasto muuttuu konkreettisemmaksi.

Esimerkkiteksti 3

Kansalaisopistossa opiskelevat ovat
tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut.
He jaksavat työssään paremmin
ja hoitavat terveyttään paremmin kuin muut.
Esimerkiksi työttömille ihmisille
ja monille ikäihmisille
kansalaisopisto on tärkeä paikka,
jossa he tapaavat ihmisiä ja virkistyvät.


Huomioita

 • Tässä yhden virkkeen sisältämä informaatio on jaettu useampaan virkkeeseen.
 • Ensimmäinen virke ei ole selkolukijalle millään lailla tärkeä, se on suunnattu kunnan päättäjille.
 • Selkokirjoittajan täytyy aina muistaa lukijan näkökulma: mikä on keskeistä lukijalle, palvelun käyttäjälle?
 • Tuskinpa kansalaisopiston asiakkaalle on keskeistä tietää, että hän on potentiaalinen kunnan peruspilari. Myös tuontyyppinen kielikuva on liian vaikea selkolukijalle.

MALLIRATKAISUJA 4-6

Esimerkkiteksti 4

Kansalaisopisto on hyvä asia kunnan
ja kunnan asukkaiden kannalta.
Kansalaisopisto tuo kuntaan
hyvinvointia, koska kursseilla käyvät ihmiset
voivat paremmin kuin muut.
Kansalaisopiston opiskelijat
ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut.
He myös kiinnittävät terveyteensä huomiota.
Kun ihmiset opiskelevat kansalaisopistossa,
he jaksavat työssään paremmin ja
tukevat lastensa opiskelua enemmän kuin muut.
He arvostavat muiden ihmisten näkemyksiä
ja toimivat enemmän lähialueensa hyväksi,


Huomioita

 • Yhden virkkeen informaatio on jaettu selkomukautuksessa useampiin virkkeisiin.
 • Lauserakenteita on yksinkertaistettu.
 • Lauseenvastike "kertoo olevansa" on selkotekstiin liian vaikea.
 • Jos tekstissä halutaan säilyttää viittaus tutkimukseen, se täytyy tehdä omassa lauseessaan, jossa kerrotaan, että Suomessa on tutkittu kansanopistojen opiskelijoita. Tästä tekstistä ei käy ilmi, mikä tutkimus on.

Esimerkkiteksti 5

Kursseille täytyy ilmoittautua.
On hyvä ilmoittautua nopeasti,
koska kurssipaikat annetaan
siinä järjestyksessä, missä
ihmiset ilmoittautuvat kurssille.

Jos ilmoittaudut kurssille,
ilmoittautuminen on sitova.
Se tarkoittaa, että
ilmoittautumisen jälkeen
sinun täytyy maksaa kurssimaksu,
vaikka et tulisi mukaan kurssille.
Voit myös peruuttaa ilmoittautumisen.
Jos peruutat ajoissa,
et joudu maksamaan kurssista.

Tässä on ohjeet peruuttamiseen:

 • Jos et voi osallistua kurssille,
  ilmoita siitä internetin kautta
  viimeistään seitsemän arkipäivää
  ennen ensimmäistä kurssikertaa.
  Silloin sinun ei tarvitse maksaa kurssista.
 • Jos peruutusaika on mennyt ohi,
  ota yhteys toimistoon
  puhelimella tai sähköpostilla.
  Silloin voit kysyä, voitko vielä
  peruuttaa kurssin. Joskus
  se voi onnistua.
 • Ilmoittautumisajan ja peruutusajan
  näet kurssiohjelmasta.

Jos kurssi on täynnä,
joku voi olla varasijalla
ja odottaa, että pääsee kurssille.
Jos peruutat ilmoittautumisen,
silloin joku toinen pääsee kurssille
sinun paikallesi.
Siksi on hyvä peruuttaa kurssi heti,
kun tietää, että ei voi tulla mukaan.

Täytyy olla tarpeeksi monta kurssilaista,
jotta kurssi voi alkaa.
Jos ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita,
silloin kurssia ei järjestetä.
Sinulle lähetetään viesti,
jos sinun kurssiasi ei järjestetä.


Huomioita:

 • Alkutekstissä informaatiota annetaan niin tiiviisti, että se ei ole enää selkeää. Tässä selkomukautuksessa on hajotettu informaatio useampaan lauseeseen. Myös selkorivitys helpottaa ymmärtämistä. Asioiden esittämisjärjestystä on muutettu, koska selkomukautuksen viimeinen kappale on oma asiakokonaisuutensa, joka on hyvä olla erillään ilmoittautumis- ja peruuttamisohjeista.
 • Tässä selkomukautuksessa tekstistä tulee pidempi kuin alkuperäisestä. Se on välttämätöntä, jos haluaa selostaa asian loogisesti ja aukotta. Se voi myös olla ongelma, koska selkokieltä tarvitsevan voi olla raskasta lukea pitkää tekstiä. Lukijaryhmän mukaan täytyy miettiä, miten tekstiä on hyvä selkomukauttaa,


Esimerkkiteksti 6

Miten maahanmuuttaja kotoutuu Suomeen?
Kotoutumisen onnistumista voidaan mitata.
Silloin tutkitaan näitä asioita:

 • Onko maahanmuuttaja saanut työtä?
 • Onko hän oppinut tarpeeksi suomea tai ruotsia?
 • Tuleeko hän toimeen ilman sosiaaliturvaa, esimerkiksi toimeentulotukea?
 • Onko hänellä suomalaisia ystäviä ja tuttavia?
 • Onko hän aktiivinen kansalainen eli toimiiko hän oman elämänsä tärkeissä asioissa itse?
 • Osaako hän vaikuttaa siihen, miten asioista päätetään hänen lähiympäristössään?

Maahanmuuttaja on kotoutunut Suomeen,
jos hän vastaa näihin kysymyksiin kyllä.

Muita tärkeitä asioita,
jotka auttavat kotoutumaan,
ovat hyvä terveys ja se,
että saa elää oman perheensä kanssa.

 • Alkuteksti on hyvin abstrakti: siinä on keskeisenä sisältönä lista abstrakteista substantiiveista. Selkomukautuksessa substantiivit on muutettu lauseiksi, joissa on verbi. Tässä ratkaisussa niistä on tehty kysymyslauseita - toisenlainenkin ratkaisu voi olla ihan hyvä, mutta substantiivit on tärkeää joka tapauksessa palauttaa verbilauseiksi, jotta selkolukija ymmärtää, miten ne liittyvät kotoutumiseen.
 • Tässä on käytetty myös luettelomerkkejä graafisena keinona helpottamaan asioiden hahmotusta. Se ei ole välttämätöntä, mutta usein auttaa lukijaa.