8. ASKEL: Kielitietoinen kouluyhteisö (OH4 & PROpe)

Millainen on kielitietoinen kouluyhteisö osana laajempaa yhteiskuntaa? Mitä opettajan olisi hyvä ottaa huomioon työskennellessään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa?

Neljännessä harjoittelussa näkökulma kielitietoisuuteen syvenee ja laajenee kattamaan luokkayhteisön lisäksi koko koulun ja ympäröivän yhteiskunnan. Opiskelijat valmistautuvat työskentelemään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa ja huomioimaan ja ymmärtämään lasten kieliresursseja. Harjoittelun aikana opiskelijat osallistuvat lukupiiriin ja tekevät ryhmätyön aiheesta koulun ja perheen yhteistyö. Siinä he pohtivat mitä opettajan pitää ottaa huomioon työskennellessään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa: Mitä perheiden olisi hyvä tietää koulusta ja siihen liittyvistä käytänteistä? Entä mitä koulun olisi hyvä tietää uudesta oppilaasta ja perheestä? Harjoittelun aikana opiskelijat tekevät myös SWOT-analyysin moninaisuuteen liittyvistä vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista kouluyhteisössä. Neljäs harjoittelu valmistaa opiskelijaa työskentelään hyvin moninaisissa ympäristöissä.


Tekstit, tehtävät ja työkalut:

Helot, C. & Young, A. (2002). Bilingualism and language education in French primary schools: Why and how should migrant languages be valued? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 5(2), 96–112. 

tai 

Young, A. (2018) Language awareness, language diversity and migrant languages in the primary school. Teoksessa P. Garrett & J. M. Cots (toim.), The Routledge Handbook of Language Awareness, 23–39, Oxford, Routledge. 

Moate, J. (2017). Living between two educational systems - Moate.pdf. Teoksessa A. Raiker & M. Rautiainen (toim.) Educating for democracy in England and Finland : principles and culture, 17-26, Abingdon, Oxon: Routledge. 

Opetushallitus 2010. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö https://docplayer.fi/149961-Monikulttuurinen-kodin-ja-koulun-yhteistyo.html

Moate, J. (2021) Koulun kohtaaminen toisesta nakokulmasta katsottuna https://kielikampus.jyu.fi/fi/blog/iki-blogi/arkisto/2021/koulun-kohtaaminen-toisesta-nakokulmasta-katsottuna

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/kielitaidon-kehitys-ja-arviointi/miten-taito-kehittyy/

 

OH4 PROpe-työskentely: Tasa-arvoinen koulu

Kielitietoisuuden kehittyminen on osa opettajaksi kasvua, jota pohditaan, työstetään ja kuvataan PROpessa eli opettajaopiskelijan kasvun kansiossa. Kielitietoisella polulla PROpe-työskentely linkittyy aina opetusharjoitteluihin.  Jokaisen harjoittelun yhteydessä opiskelija pohtii ja kirjaa ylös osaamistaan valituilla opettajan ydinosaamisalueilla annettujen kysymysten avulla. 


OH4 PROpe-työskentelyn kysymykset


Pedagoginen osaaminen:
 

  • Millaiset valmiudet minulla on ohjata ja tukea esteetöntä ja yksilöllistettyä oppimista? 
  • Mitkä ovat kehittämiskohteeni (esimerkiksi oppimisen ohjaamisessa, oppimisen esteellisyyden poistamisessa, yksilöllistämisessä, arvioinnissa, opetusmenetelmissä ja -työtavoissa jne.)? 
  • Kouluyhteisön hyvinvointi ja sen tukeminen:  
  • Miten voin antaa tukea opettajakollegoiden jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen?
  • Miten voin edistää työyhteisön motivaatiota kehittää toimintakulttuuriaan? 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä