8. ASKEL: Kielitietoinen kouluyhteisö (OH4 & PROpe)

Millainen on kielitietoinen kouluyhteisö osana laajempaa yhteiskuntaa? Mitä opettajan olisi hyvä ottaa huomioon työskennellessään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa?

Kielitietoisuus tarkoittaa kielenkäytön tilanteiden, tekstien ja kielen piirteiden tietoista havainnoimista. Tämän mallin avulla tuetaan etenkin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajaoppilaita kiinnittämällä huomiota opetuksen kielenkäytön tilanteisiin. (https://hundred.org/en/innovations/kielitietoinen-opetus)

Neljännessä harjoittelussa näkökulma kielitietoisuuteen syvenee ja laajenee kattamaan luokkayhteisön lisäksi koko koulun ja ympäröivän yhteiskunnan. Opiskelijat valmistautuvat työskentelemään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa ja huomioimaan ja ymmärtämään lasten kieliresursseja. Harjoittelun aikana opiskelijat osallistuvat lukupiiriin ja tekevät ryhmätyön aiheesta koulun ja perheen yhteistyö. Siinä he pohtivat mitä opettajan pitää ottaa huomioon työskennellessään vasta Suomeen tulleiden perheiden kanssa: Mitä perheiden olisi hyvä tietää koulusta ja siihen liittyvistä käytänteistä? Entä mitä koulun olisi hyvä tietää uudesta oppilaasta ja perheestä?


KIELITIETOISUUS-TEHTÄVÄ: 
Jyväskylään tulee vieraskielinen perhe, jonka lapset tulevat luokkaanne Normaalikouluun. Pohtikaa,
- Mitä vasta Jyväskylään saapuneiden perheiden pitäisi tietää kouluelämästä ja mitä tietoja heidän olisi hyödyllistä jakaa opettajalle?
- Mitä opettajien tulisi selvittää perheen ja oppilaan taustoista (esim. aiemmista oppimiskokemuksista ja kieliresursseista). Miten tarvittavia tietoja olisi paras hankkia?
- Mten opettajien tulisi huolehtia siitä, että oppilas pääsee mukaan luokan vuorovaikutustoimintaan ja tasavertaisesti osallistumaan.

Laatikaa pienryhmässänne kirjallisuuden ja pohdintanne perusteella noin 2 sivun info perheelle ja työkalupakki opettajalle. Liittäkää mukaan pieni metateksti, jossa avaatte toimintaperiaatteidenne eettistä tausta-ajattelua (noin 1 sivu). Muistakaa, että suomalaiseen koulukulttuuriin kuuluu paljon hiljaista tietoa liittyen esimerkiksi aikatauluihin, viestintään, koulussa käytettäviin materiaaleihin ja jokapäiväisiin käyttäytymismalleihin. Huomioikaa myös koulun ja kodin yhteistyö ja mitä kouluyhteisöön kuuluminen vaatii koko perheeltä. Hyödyntäkää kirjallisuutta ja nettilähteitä sekä OH3:n materiaaleja ja saamianne kokemuksia. Halutessanne voitte myös haastatella perheitä heidän kokemuksistaan (perheisiin voi saada yhteyden esim. Monikulttuurikeskus Glorian kautta). Tehtävä puretaan PROpe-lopputapaamisessa. 

Tekstit ja työkalut:


Muita lähteitä ja vinkkejä:

 

OH4 PROpe-työskentely: Tasa-arvoinen koulu

Kielitietoisuuden kehittyminen on osa opettajaksi kasvua, jota pohditaan, työstetään ja kuvataan PROpessa eli opettajaopiskelijan kasvun kansiossa. Kielitietoisella polulla PROpe-työskentely linkittyy aina opetusharjoitteluihin. Jokaisen harjoittelun yhteydessä opiskelija pohtii ja kirjaa ylös osaamistaan valituilla opettajan ydinosaamisalueilla annettujen kysymysten avulla. 


OH4 PROpe-työskentelyn kysymykset

Pedagoginen osaaminen: 

  • Millaiset valmiudet minulla on ohjata ja tukea esteetöntä ja yksilöllistettyä oppimista? 
  • Mitkä ovat kehittämiskohteeni (esimerkiksi oppimisen ohjaamisessa, oppimisen esteellisyyden poistamisessa, yksilöllistämisessä, arvioinnissa, opetusmenetelmissä ja -työtavoissa jne.)? 

Kouluyhteisön hyvinvointi ja sen tukeminen: 
  • Miten voin antaa tukea opettajakollegoiden jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen?
  • Miten voin edistää työyhteisön motivaatiota kehittää toimintakulttuuriaan? 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä