OPS-peilaus

Biologian sisältötavoitteet (OPS) ja kasvigeenivarojen oppimateriaali

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Kasvigeenivarojen yläkoulun oppimateriaalin sisältö

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.

Esimerkki biologisesta tutkimuksesta, jolla on yhteiskunnallista ja käytännön merkitystä: tietoa tavoista, jolla biologiatiedettä sovelletaan käytännön tutkimustyössä.

Oppilaiden omat tutkimukset (tehtävät/projektit) ja mahdollisuus osallistua kasvigeenivarojen tutkimus- ja kartoitustyöhön.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

Tutustutaan ihmisen luomiin ja ylläpitämiin ekosysteemeihin, kuten pihoihin/puutarhoihin/maaseudun ja kaupunkialueiden lähiympäristöön viljelykasvien (laji- ja lajike) tarkastelun kautta.

S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.

Voidaan syventää perinnöllisyyden ja evoluution perusteita (mm. kasvien lisääntyminen (suvuton/suvullinen) ja tarkastella bioteknologian käyttöä viljelykasvien jalostuksen yhteydessä. Samalla sivutaan myös kasvien rakenteeseen, toimintaan ja merkitykseen ekosysteemissä liittyviä asioita.

Kasvien kasvatus voidaan toteuttaa viljelykasvien kasvatuksena.

Tavoitteena on oppia viljelykasvien geneettisen monimuotoisuuden merkitys ihmisen ravinnontuotannolle ja muulle viljelykasvien hyötykäytölle.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Kasvigeenivarojen aihepiirin avulla voidaan tarkastella kestävään ravinnontuotantoon ja viljelykasvien muuntelun eli lajin sisäisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä maatalouden ja ihmisen hyötynäkökulmista katsoen.

Biologian oppiaineen tehtävä/työtavat (OPS) ja kasvigeenivarojen oppimateriaali

Kasvigeenivarojen oppimateriaali ja oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7–9

Kasvigeenivarojen monipuolinen aihepiiri verkko-opintomateriaalina tarjoaa tietoa oikeassa elämässä tehtävästä biologian alaan liittyvästä työstä. Oppimateriaalissa on painotettu ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen harjoittelua, tiedonhankintaa tieto- ja viestintätekniikan avulla sekä oman lähiympäristön tarkkailua, tutkimusta ja osallistavaa kehittämistä. Ihmisen hyödyntämien viljelykasvien geneettistä monimuotoisuutta aihepiirinä tarkastelemalla voidaan pohtia ympäristötietoisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisen toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Kasvigeenivarojen oppimateriaali ja biologian oppimisympäristöt/työtavat vuosiluokilla 7–9

Kasvigeenivarojen sähköinen oppimateriaali vastaa sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisen tarpeeseen. Oppilaat voivat tämän avulla harjoitella biologisen tiedon hankintaa, käsittelyä ja kriittistä tulkintaa. Oppimateriaalissa on painotettu elämyksellisten, kokemuksellisten ja toiminnallisten työtapojen käyttämistä opetuksen osana: lähes kaikki oppimateriaalin tehtävät pyrkivät tähän.


Tutustumalla kasvigeenivarojen tutkimukseen ja suojeluun sekä tekemällä itse tähän liittyviä tehtäviä oppilaat saavat kokemuksia ja tietoa eräistä tavoista suorittaa luonnontieteellistä työtä.

Lisäksi

Yleisistä pedagogisista tavoitteista yläkoulussa: Kasvigeenivarojen monipuolinen aihepiiri sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen, ja myös oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön erilaisten oppituntiyhdistelmien tai oppilasprojektien avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä