Väitös: Korkeakoulujen opintojen ohjaukseen ja ohjaustoimijoiden ammatillisen toimijuuden ja asiantuntijuuden kokemukseen kannattaa panostaa

Väitös: Korkeakoulujen opintojen ohjaukseen ja ohjaustoimijoiden ammatillisen toimijuuden ja asiantuntijuuden kokemukseen kannattaa panostaa

TtM Tanja Hautalan väitöskirja, Opintojen ohjauksen toimijoiden ja opetushenkilöstön kokemukset ammatillisesta toimijuudesta ja asiantuntijuudesta – Yhteys korkeakouluorganisaatioiden hallinnollisiin piirteisiin ja johtamiseen, tarkastettiin Tampereen yliopistossa 8.4.2022. Väitöstutkimuksen keskeisiä teemoja ovat korkeakoulujen hallinto ja johtaminen, opintojen ohjaus sekä opintojen ohjauksen toimijoiden ammatillisen toimijuuden ja asiantuntijuuden kokemus.

Korkeakoulujen opintojen ohjaus on Suomessa melko vähän tutkittu aihe. Korkeakouluopiskelijoiden opinnoista suoriutuminen on kuitenkin yhä enenevässä määrin korkeakoulutuksen järjestäjien mielenkiinnon kohteena. Opintojen ohjauksen tulisi olla symbioottisessa suhteessa korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin, opetussuunnitelman uudistamiseen sekä oppimista edesauttaviin rakenteellisiin järjestelyihin (Lerkkanen & Ikonen, 2013). Bentleyn (2019) mielestä taloudellinen näkökulma kuitenkin korostaa korkeakoulujen ohjauspalveluiden merkitystä jopa organisaatioiden selviytymiselle, ja ohjauspalveluiden tulisi myös kyetä vastaamaan nyky-yhteiskunnassa esiintyviin sosiopoliittisiin ilmiöihin.

Kysely- ja haastatteluaineistot kerättiin 11 suomalaisesta ammattikorkeakoulusta. Haastatteluaineisto kerättiin ammattikorkeakoulujen opintojen ohjauksen toimijoilta, joita haastatteluihin osallistui 21. Haastatteluissa käytettiin virikkeenä väitöstutkimuksessa kehitettyä hallinnollisten väljä- ja tiukkakytkentäisyyden piirteiden (HVT) mittaria.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella opintojen ohjauksen lähtökohdat ovat suomalaisissa ammattikorkeakouluissa tänä päivänä pitkälti samansuuntaisia kuin vuosituhannen alussa, jolloin korkeakoulujen opintojen ohjauksen toimintoja on viimeksi tarkasteltu kansallisella tasolla. Opintojen ohjauksen toimijoiden nimikkeet ja resurssit vaihtelevat edelleen huomattavasti ja hajautettujen ohjaustoimintojen malli oli eniten edustettuna. Ohjauksen roolia ja näkyvyyttä organisaatioiden strategioissa tulisi edelleen parantaa.

Tulokset korostavat kokonaisvaltaisen opintojen ohjauksen prosessin sekä opintojen ohjauksen keskeisen aseman myönteistä vaikutusta korkeakoulujen ohjauskäytänteille, ja tämän myötä opiskelijoiden opinnoissa etenemiselle ja valmistumiselle. Tämä tukee myös elinikäisen ohjauksen huomioimista korkeakouluissa. Kokonaisvaltaisen opintojen ohjauksen prosessin mukaisissa ohjauspalveluissa käsitellään opiskelijoiden yksilöllisiä kysymyksiä, opiskelijan saatavilla on ohjausta kaikissa opintojen vaiheissa ja opintojen ohjauksen työmenetelmänä käytetään pääasiassa henkilökohtaista ohjausta. Kokonaisvaltaiseen opintojen ohjauksen prosessiin kuuluu myös se, että organisaatioiden opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt ovat ohjauksen ammattilaisia ja ohjauksen vastuunjako on selkeä. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota paitsi opiskelun ohjaukseen myös opiskelijan kasvuun ja kehittymiseen liittyvään ohjaukseen, ja opintojen ohjauksessa korostetaan opiskelijan itseohjautuvuuden vahvistamista. Lisäksi opiskelijat käyttävät tarjottuja opintojen ohjauksen palveluita.


Kirjoittaja
:
Tanja Hautala, koulutuksen ja tutkimuksen erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
thautala02@gmail.com


Tietoa julkaisusta:
Hautala, T. 2022. Opintojen ohjauksen toimijoiden ja opetushenkilöstön kokemukset ammatillisesta toimijuudesta ja asiantuntijuudesta – Yhteys korkeakouluorganisaatioiden hallinnollisiin piirteisiin ja johtamiseen. Väitöskirjatutkimus, Tampereen yliopisto.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2341-7

Lähteet:
Lerkkanen, J. & Ikonen, H. 2013. (toim.) Ohjaus 2013 – Ohjausjärjestelmä Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 165.

Bentley, A. 2019. A tale of two capitals: A Bourdieusian perspective on counselling in higher education. British Journal of Guidance & Counselling, 47(5), 609–618. https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1481196


Edellinen | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 23, toukokuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus23

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä