Psykologia

Psykologian kurssit

Psykologia on ihmisen toimintaa tutkiva tiede. Sen keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologinen tieto antaa välineitä omakohtaiseen psyykkisten ilmiöiden tunnistamiseen, tiedostamiseen ja käsittelyyn. Psykologia tukee itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Psykologian opetuksen tavoitteen on, että opiskelija

 • hahmottaa tutkimustiedon pohjata ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutukseen
 • hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tuntee psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia
 • ymmärtää psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa tietojaan myös psykologisten tutkimusten arviointiin
 • ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan arkielämään, elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajatteluunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä
 • osaa hyödyntää psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen

Psykologisen esseen kirjoittaminen

 • Aloita essee määrittelemällä tehtävän keskeiset käsitteet. Tämän jälkeen voit aloittaa kertomalla esimerkki keskustelusta, jota aiheen tiimoilta käydään.
 • tarkastele tämän jälkeen asiaa eri näkökulmista.
 • Etene järjestelmällisesti esittämällä yksi asia kerrallaan.
 • Vältä lauseita, jotka jatkuvat useilla sivulauseilla.
 • Kirjoita väitteet selkeästi ja selitä niitä.
 • Perustele väitteet psykologisilla tutkimuksilla tai teorioilla.
 • Arvioi väitteiden luotettavuutta.
 • Vältä johtopäätöksessäsi käyttämästä sanoja "tämä todistaa että..."
 • perusrakenne vastauksessasi on seuraava: Väitän, että... ->näistä syistä...-> perustelen väitteeni...
Esimerkki esseen aihe: "Tarkastele televisioväkivallan vaikutusta lapsiin."
1. väite Televisioväkivallalla voi olla vahingollisia vaikutuksia lapsiin,
2. Väitteen tarkempi selittäminen, koska paljon televisiota katsovat lapset omaksuvat arvoja ja toimintamalleja televisiosta. Jatkuva altistuminen televisioväkivallelle heikentää lapsen mahdollisuuksia erottaa toisistaan todellinen ja fantasiamaailma
3. Väitteiden tukeminen tutkimustiedolla Smith (1979) havaitsi tutkimuksessaan, että 25% 5-9 -vuotiaista lapsista, jotka katsoivat väkivaltaisia ohjelmia yli 3 tuntia päivässä, piti näkemäänsä totena.
4. Arviointi Smithin tutkimus antaa tukea näkemykselle, että televisioväkivalta on vahingollista lapselle. Tutkimustuloksen yleistäminen kaikkiin lapsiin on kuitenkin haasteellista, sillä ainoastaan 25% paljon televisioväkivaltaa nähneistä lapsista sekoitti toden ja fantasian.

Vältä vastauksessasi näitä:
 • väitteitä ilman perustelua
 • retorisia kysymyksiä
 • "saarnaajatyyliä": "kuten me kaikki tiedämme..."
 • persoonapronomineja: "jos sinä olet ryhmässä ja huomaat...."

Muista nämä asiat:
 • lue tarkasti kysymyksen kaikki osat ja komentosanat.
 • Jaa teksti kappaleisiin.
 • Kerro mahdollisimman selvästi jokaisessa kappaleessa, miten se selittää kysyttyä ilmiötä.
 • Käytä tehtävänannon termejä vastauksessasi.
 • Jos sinulla on aikaa, kirjoita lyhyt yhteenveto.
 • Omat kokemukset voivat olla hyviä tiedonhakuvinkkejä, mutta muokkaa ne asiatyylin muotoon.
Komentosanat tehtävässä:
Huomioi ensimmäiseksi tehtävän "komentosana", joka kertoo, miten kysyttyä asiaa tulee käsitellä kirjoituksessa.
 • Arvioi - tuo vastauksessa esille asian hyviä ja huonoja puolia.
 • Selitä - kirjoita mahdollisimman monipuolisesti ja tue väitteitä tutkimustiedolla.
 • Vertaile - etsi kahden asian yhteiset teemat, ja vertaile A:n ja B:n eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä kysytyssä asiassa.
 • Miksi - etsi syitä asialle. Perustele ja arvioi eri selitystapojen vahvuuksia ja heikkouksia.
 • Analysoi - Vastaukseen tulee tutkiva sävy. Mieti tarkasti, mistä näkökulmista väitettä voidaan analysoida.
 • Pohdi - Kuvailun lisäksi tulee pohtia ilmiön syitä, vaikutuksia ja merkityksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä