Biologia

Tervetuloa opiskelemaan biologiaa!

Biologiassa on lukiossamme tarjolla kaikille yhteiset kurssit 1-2 sekä valtakunnalliset syventävät kurssit 3-5. Alla näet eri kurssien keskeiset sisällöt.

UUSI OPS BI1 Elämä ja evoluutio

Kurssin keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä
• elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot
• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
• biologisen tiedon esittäminen mallien avulla
Solu elämän perusyksikkönä
• elämän syntyvaiheet
• solujen rakenne ja energiatalous
• DNA ja geenien ilmeneminen
Eliön elinkaari
• suvullinen ja suvuton lisääntyminen
• muuntelu
• kasvu, kehittyminen ja kuolema
Evoluutio
• luonnonvalinta ja sopeutuminen
• lajien syntyminen ja häviäminen
• eliökunnan sukupuu

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

UUSI OPS BI2 Ekologia ja ympäristö

Kurssin keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet
• elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset
• ekosysteemien rakenne ja palautuvuus
• aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
• luonnon monimuotoisuus
• populaatioiden ominaisuudet
• lajien väliset suhteet
• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys
Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
• ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
• luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat
• aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat
• paikalliset ympäristöongelmat
Kohti kestävää tulevaisuutta
• ekosysteemipalveluiden merkitys
• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

UUSI OPS BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin keskeiset sisällöt

Solu tutkimuskohteena
• miten soluja tutkitaan
• solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö
Eliöt rakentuvat soluista
• biomolekyylit
• tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta
• DNA:n ja RNA:n rakenne
• proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely
Solujen lisääntyminen
• mitoosi ja sen merkitys
• solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
Periytymisen perusteet
• geenit ja alleelit
• sukusolut ja niiden synty meioosissa
• geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle
• mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla

UUSI OPS BI4 Ihmisen biologia

Kurssin keskeiset sisällöt

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely
• ravintoaineet ja ruoansulatus
• verenkiertoelimistö
• hengityselimistö ja hengityksen säätely
Liikkuminen
• tuki- ja liikuntaelimistö
Elintoimintojen säätely
• hermosto ja aistit
• umpirauhaset ja hormonit
• lämmönsäätely
• kemiallinen tasapaino
• elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit
Lisääntyminen
• hedelmöitys, raskaus ja synnytys
• sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
• perimän ja ympäristön merkitys

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

UUSI OPS BI5 Biologian sovellukset

Kurssin keskeiset sisällöt

Bioteknologian sovellukset ja merkitys
• ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla
• bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa
Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
• bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta
• bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
• mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
• geenitekniikan menetelmät
• genomitieto
• mikrobit geeniteknologiassa
Kasvi- ja eläinjalostus

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus

vanhaB1 Eliömaailma

Biologia tieteenä
• elämän ominaisuudet ja perusedellytykset
• biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät
Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen
• ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus
• eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä
• geneettinen monimuotoisuus
Evoluutio – elämän kehittyminen
• elämän syntyvaiheet
• lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
• lajien syntyminen ja häviäminen
• nykyinen eliökunta
Miten luonto toimii?
• elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus
• ekosysteemien rakenne ja toiminta
• populaatioiden ominaisuudet
• lajien väliset suhteet
• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys

vanhaBi2 Solu ja perinnöllisyys

Solu elämän perusyksikkönä
• miten soluja tutkitaan
• erilaisia soluja
• solun rakenne ja toiminta
Solun energiatalous
• energian sitominen
• energian vapauttaminen
Solujen toiminnan ohjaaminen
• DNA:n rakenne ja toiminta
• proteiinisynteesi
Solujen lisääntyminen
• mitoosi ja sen merkitys
• solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen
Periytymisen perusteet
• geenit ja alleelit
• sukusolut ja niiden synty meioosissa
• periytymismekanismit
Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria

vanhaBi3 Ympäristöekologia

Ekologinen tutkimus
• ekologisten peruskäsitteiden syventäminen
• ekologisen tutkimuksen tehtävä
• ympäristön laadun indikaattorit
• oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
Biodiversiteetti ja sen merkitys
• biodiversiteetti luonnonvarana
• eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu
• biodiversiteetin väheneminen
Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
• aineiden kiertoon liittyvät ongelmat
• paikalliset ympäristöongelmat
Suomen luonnon haavoittuvuus
• pohjoiset metsät
• suot
• järvet ja virtavedet
• Itämeri
Kestävä tulevaisuus
• ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat
• rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia
• ekologisesti kestävä tuotanto
• ympäristötekniikan mahdollisuudet

vanhaBi4 Ihmisen biologia

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet
• solujen synty, kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys
• solujen vanheneminen ja kuolema
• syöpä
Elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys
• ruoansulatus ja ravitsemus
• hengityselimistö ja hengityksen säätely
• veri ja verenkierto
• erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino
• tuki- ja liikuntaelimistö
Elintoimintojen säätely
• umpirauhaset ja hormonit
• hermosto ja aistit
• lämmönsäätely
Ihmisen lisääntyminen
• sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
• hedelmöitys, raskaus ja synnytys
Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys
Perimän merkitys
• ihmisen evoluutio ja ihminen lajina
• perinnöllisyys ja terveys
Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit
• elimistön puolustusjärjestelmät
• ihminen ja mikrobit
• myrkylliset aineet ja mutageenit

vanhaBi5 Bioteknologia

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä
Solut proteiinien valmistajina
• DNA:n, geenien ja genomien rakenne
• entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina
Geenien toiminta
• geenin toiminta ja sen säätely
• mutaatiot
Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet
• geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus
• geenitutkimus lääketieteessä
•geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä
Mikrobit ja niiden merkitys
•bakteerin ja viruksen rakenne, toiminta ja lisääntyminen
•bakteerien viljely ja käsittely
•mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa
Biotekniikka teollisuudessa
Kasvien ja eläinten jalostus
Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä