Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista näkökulmista
  • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä
  • osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuuta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielentrveyden suojaamiseen liittyviä toimitatapoja
  • perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, tervevysviestintää sekä erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä ilmiöitä
  • pohtii terveyteen liittyvä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyviä näkemyksiään
  • ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen