Maantiede

Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä!

Maantieteessä on lukiossamme tarjolla kaikille yhteinen kurssi 1 sekä valtakunnalliset syventävät kurssit 2-4. Alla näet eri kurssien keskeiset sisällöt.

UUSI OPS GE1 Muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.


Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana

 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa

 • opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta maailmasta

 • maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia

 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa

 • alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla

 • maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen

  • ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit

  • resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous

  • maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset

 • inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus

UUSI OPS GE2 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys

 • ilmakehän rakenne ja tuulet
 • sateet
 • meriveden liikkeet
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot

 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 • arvokkaat luonnonmaisemat

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

UUSI OPS GE3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu

 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • ihmismaantieteen peruskäsitteet
 • geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät
 • miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti

Väestö ja asutus

 • väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen
 • kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Alkutuotanto ja ympäristö

 • kestävä maa-, kala- ja metsätalous

Teollisuus ja energia

 • raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus

 • liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

 • maankäyttö, keskukset ja periferiat
 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

UUSI OPS GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Keskeiset sisällöt

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot

 • kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa
 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti

 • maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen

wGe1 Sininen planeetta

Maantieteellinen ajattelu
• Mitä on maantiede?
• maantiede luonnontieteenä
• maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku
• maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys
Maan planetaarinen luonne
• aurinkokunnan synty ja perusrakenne
• Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla
• Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt Ilmakehä liikkeessä
• ilmakehän rakenne ja merkitys
• tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä paikallistuulet
Vesikehä liikkeessä
• veden kiertokulku luonnossa
• sateiden synty ja jakautuminen
• meriveden liikkeet ja merkitys
Sää ja ilmasto
• sää ja sen ennustaminen
• lämpö- ja ilmastovyöhykkeet
• ilmastonmuutos
Maapallon muuttuvat pinnanmuodot
• Maan rakenne
• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
• kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus
• ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä
Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Ge2 Yhteinen maailma

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
• lähestymistavat ja näkökulmat
• maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat
• paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti
Väestö ja asutus
• väestönkehitys ja väestönkasvu
• asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
• kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit
Luonnonvarat
• luokittelu ja riittävyys
Alkutuotanto ja ympäristö
• ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous
• maatalouden muodot
• metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous
Teollisuus ja energia
• raaka-aineet ja energialähteet
• teollisuuden sijainti
• kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet
Liikkuminen ja vuorovaikutus
• liikennejärjestelmät
• matkailu ja sen merkitys eri alueilla
• maailmankauppa
• alueellinen leviämisilmiö – maantieteellinen diffuusio
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
• ytimet ja periferiat
• maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa
• keskukset ja vaikutusalueet
• kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
• kehittyneisyyserot eri aluetasoilla
• kansainvälinen yhteistyö
• globalisaatio

Ge3 Riskien maailma

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet
• avaruuteen liittyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit
• luonnonriskeihin varautuminen
Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
• luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversiteetin heikkeneminen
• mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin
Ihmiskunnan riskit ja riskialueet
• väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen
• ristiriitojen säätelymahdollisuudet
Tekniset riskit

Ge4 Aluetutkimus

Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot
• kenttähavainnot, kysely ja haastattelu
• kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat
• numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina
• painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-tallenteina olevat lähteet
Paikkatietojärjestelmät
• paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet
• esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoisilla alueilla paikkatieto-ohjelman avulla
Oma aluetutkimus
• tutkimusalueen valinta
• aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi
• aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä