Ruotsi

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 9.lk

Ruotsia opiskellaan yhdeksännellä luokalla kaksi tuntia viikossa kokolukuvuoden ajan. Syyslukukaudella sanaston harjoittelussa painottuu matkailuun ja erityisesti pohjoismaiseen elämään kuuluvat sanat, kuten luontosanat. Kieliopista kerrataaan verbin aikamuodot sekä substantiivin ja adjektiivin taivutus sekä päälauseen sanajärjestys. Uusina rakenneasioina opiskellaan sivulauseen sanajärjestys, pronominit den här ja den där taivutuksineen sekä konditionaali. Epäsäännölliset verbit kerrataan erillisinä kokeina. 

Kevätlukukaudella harjoitellaan kertomaan jatko-opinnioista, haaveammaeista ja muista nuoren tulevaisuudensuunnitelmista ruotsin kielellä. Kielioppirakenteista uusina opiskellaan futuuri ja s-passiivi. Kevätlukukaudella pyritään kertaamaan jo aiemmin opittuja keskeisimpiä rakenteita ja antamaan valmiuksia jatko-opintoihin. 

Arviointi:
- Oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- Itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana itsearviointilomakkeella kirjallisesti. 
- Vertaisarviointi tapahtuu pari- ja ryhmätehtävissä suullisesti. 
- Kirjallisia kokeita pidetään opituista asioista ja keväällä yhdeksäsluokkalaiset tekevät valtakunnallisen kokeen. 
- Epäsäännölliset verbit testataan myös kirjallisesti lukuvuoden aikana. 
- Suullinen koe on yhdeksännellä luokalla parikeskustelu/haastattelu tukisanojen avulla.
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa

- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 8.lk

Ruotsia opiskellaan kahdeksannella luokalla kahdessa jaksossa (1. ja 4.) Ensimmäisessä jaksossa sanaston harjoittelussa painottuu tunneilmaisut ja voinnin kysyminen, harjoitellaan myös kertomaan ystävyydestä ja asioista mitä ystävien kanssa tehdään vapaa-ajalla. Kieliopista kerrataaan verbin preesens ja imperfekti sekä substantiivin ja adjektiivin taivutus. Myös persoonapronominit kerrataan. Uusina rakenneasioina opiskellaan persoonapronominien omistusmuodot sekä verbin perfekti ja pluskvamperfekti. Opiskellaan epäsäännölliset verbit, joista erikseen kokeet. 

Neljännessä jaksossa harjoitellaan kuvailemaan omaa tyyliä ruotsinkielellä. Opiskellaan myös kotitöihin, juhlien järjestämiseen sekä rahaan liittyvää sanastoa. Kielioppirakenteista uusina opiskellaan adjektiivin vertailu sekä järjestysluvut. 

Arviointi:
- Oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- Itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana itsearviointilomakkeella kirjallisesti. 
- Vertaisarviointi tapahtuu pari- ja ryhmätehtävissä suullisesti. 
- Kirjallisia kokeita on yhteensä neljä. 
- Epäsäännölliset verbit testataan myös kirjallisesti lukuvuoden aikana. 
- Suullinen koe on kahdeksannella luokalla parikeskustelu tukisanojen avulla.
- Väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa

- Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 7.lk

Ruotsi on seitsemännellä luokalla jaksotettu kahteen jaksoon. Syyslukukaudella kerrataan jo aiemmin opittua sanastoa. Lisäksi opiskellaan kulkuneuvoja ja niihin liittyviä sanontoja, säätilailmauksia, tienneuvomista ja paikkoja kaupungissa. Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti. Kieliopista kerrataan verbin preesens, substantiivin taivutus, kysymyssanat ja sanajärjestys. Uusina rakenteina opiskellaan det finns-rakenne sekä verbin käskymuoto.

Kevätlukukaudella opiskellaan elokuviin liittyvää sanastoa (esimerkiksi elokuvalipun osto ja mielipiteen ilmaisu) ja harjoitellaan kuvailemaan ulkonäköä. Kielioppirakenteista uutena opiskellaan imperfekti ja persoonapronominien objektimuodot.

Arviointi:
- Oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- Itsearviointia vähintään kerran lukuvuoden aikana itsearviointilomakkeella kirjallisesti. 
- Vertaisarviointi tapahtuu pari- ja ryhmätehtävissä suullisesti. 
- Kirjallisia kokeita on yhteensä neljä.
- Suullinen koe on seitsemännellä luokalla lukutehtävä, jossa huomio kiinnittyy kielen ääntämiseen. 
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi (liukukytkin) käyttäytymisestä ja työskentelystä

- kevätlukukaudella formatiivinen oppiainearviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä