Elämänkatsomustieto

LUKUVUOSISUUNNITELMA / Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. IHMISOIKEUDET
- ihmisarvo
- ihmisoikeuksien kehitys
- ihmisoikeussopimukset
- ihmisoikeuksien toteutuminen ja turvaaminen
- ihmisoikeusloukkaukset

B. IHMISEN JA LUONNON SUHDE
- eri aikakausien luontokäsityksiä
- uskontojen luontosuhde
- suomalaiset ja luonto
- nykyajan suhtautumistapoja luontoon
- eläinetiikka, eläinten arvo ja oikeudet

C. MAAILMAN JA IHMISKUNNAN TULEVAISUUS
- erilaiset aikakäsitykset
- tulevaisuudentutkimus ja erilaiset tulevaisuuskuvat
- ilmastonmuutos ja kestävä elämäntapa

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen


LUKUVUOSISUUNNITELMA / Etiikan perusteita

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. ETIIKAN PERUSKÄSITTEET JA PÄÄSUUNNAT
- etiikka ja moraali
- oikein vai väärin -millä perusteella? (etiikan pääsuunnat)
- miten moraali kehittyy?
- arvot, ihanteet ja normit

B. HYVÄ ELÄMÄ JA YLEISINHIMILLISET ARVOT: TOTUUS, HYVYYS, KAUNEUS, OIKEUDENMUKAISUUS
- hyveiden ja paheiden historia
- uskontojen ja katsomusten etiikka
- elämänkaaren etiikka
- tekojen eettinen arviointi

C. NUORTEN ARJESSA, SOSIAALISESSA MEDIASSA JA YHTEISKUNNASSA ESIINTYVIEN AJANKOHTAISTEN KYSYMYSTEN EETTINEN
KÄSITTELY

D. GLOBAALIETIIKKA

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen 


LUKUVUOSISUUNNITELMA: Katsomus ja kulttuuri

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu-ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. KATSOMUKSELLISET KÄSITTEET
- esim. maailmankuva, elämänkatsomus, teismi, ateismi, etiikka, moraali, arvo, normi, sanktio,
moralismi...

B. ERILAISET USKONNOTTOMAT JA USKONNOLLISET KATSOMUKSET NYKYMAAILMASSA
-poliittiset, elämäntapaan ja filosofiaan liittyvät katsomukset
-uskonnolliset katsomukset (esim. kristinusko, islam, hindulaisuus)
-erilaisten uskonnottomien ja uskonnollisten katsomusten vaikutus yksilöön, yhteiskuntaan ja
kulttuuriin

C. USKONNOLLISEN AJATTELUN JA USKONTOKRITIIKIN PERUSTEET
-tietäminen ja uskominen
-miksi ihmiset uskovat?
-mitä uskonnottomuus on?
-uskontokritiikin perusteet eri tieteenalojen näkökulmasta (luonnontieteet, sosiologia, psykologia,
filosofia)

D. KATSOMUSVAPAUS JA YHDENVERTAISUUS ERILAISISSA YHTEISKUNNISSA
-katsomusvapaus ihmisoikeutena (synty, kehitys, loukkaukset)
-arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa

E. UNESCON MAAILMANPERINTÖOHJELMA
-tutustutaan Unescon maailmanperintöohjelman kohteisiin, ideaan ja periaatteisiin

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja tarvittaessa antaa palautetta
- lukukauden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin liittyvien uutisten seuraaminen